سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی , 2017-01-04

عنوان : ( جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی )

نویسندگان: فاطمه فیضی , اکرم حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نور به عنوان عنصر محسوس و غیر مادی طبیعت، عامل اصلی دیدن و آشکار ساختن فضای معماری است. این عنصر همواره در معماری ایرانی نقش بسزایی داشته و به منظور بهره گیری از نور طبیعی در ایجاد فضای مطلوب و دلنشین از عناصر معماری ایرانی برای هدایت آن استفاده شده است. در بین حواس انسان حس بینایی قوی ترین حس بوده و از طرفی کیفیت بصری محیط بر احساس استفاده کنندگان از فضا، تاثیر مثبتی می گذارد، این موضوع در مراکز درمانی که هدف تسریع روند بهبود بیماران است اهمیت بیشتری می یابد. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد اسنادی و کتابخانه ای داده های مورد نیاز را فراهم نموده و در نهایت با استفاده از روش تحلیلی، به داده ها اقدام نموده است که هدف سنجش تاثیر نور بااستفاده از الگوی معماری ایرانی در بهبود فضای درمانی می باشد، با فرض اینکه تجلی نور با استفاده از الگوهای معماری ایرانی در مراکز درمانی از طریق ارام بخشی بر روح و روان بیماران تاثیر مثبتی بر بهبود آنها خواهد داشت. در اخر با استفاده از اطلاعات بدست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که با بکارگیری عناصر و الگوهای معماری ایرانی در نورپردازی مراکز درمانی می توان محیطی را طراحی کرد تا نتیجه آن فضاهای درمانی باشد که کیفیت شفابخشی محیطی را نیز به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, نور , الگوهای معماری ایرانی , مراکز درمانی , فضاهای درمانی , کیفیت محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062295,
author = {فیضی, فاطمه and حسینی, اکرم},
title = {جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نور ، الگوهای معماری ایرانی ، مراکز درمانی ، فضاهای درمانی ، کیفیت محیط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی
%A فیضی, فاطمه
%A حسینی, اکرم
%J سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
%D 2017

[Download]