اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (12), سال (2016-12) , صفحات (161-188)

عنوان : ( توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم )

نویسندگان: محمدرسول چوپانی , فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدلهای ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. در این تحقیق، عملکرد سه مدل تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از 9 متغیر مالی، 7 متغیر بنیادی و 4 متغیر کلان استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مالی، متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی به صورت جداگانه و سپس به طور همزمان وارد مدلها شده اند تا توانایی آنها در هر سه حالت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تخمینگر حداقل درجه در هر سه حالت فوق (متغیرهای مالی، متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی) عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها داشته است. همچنین استفاده از متغیرهای مالی در مدل تخمینگر حداقل درجه به تنهایی، باعث عملکرد مطلوبتر آن نسبت به سایر حالتها شده است.

کلمات کلیدی

, بورس اوراق بهادار تهران, پیش بینی سود هر سهم, تخمینگر بردار پشتیبان, تخمینگر حداقل درجه, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062300,
author = {چوپانی, محمدرسول and نصیرزاده, فرزانه and صالحی, مهدی},
title = {توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {12},
month = {December},
issn = {2251-8452},
pages = {161--188},
numpages = {27},
keywords = {بورس اوراق بهادار تهران، پیش بینی سود هر سهم، تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه، شبکه عصبی فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم
%A چوپانی, محمدرسول
%A نصیرزاده, فرزانه
%A صالحی, مهدی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2016

[Download]