مطالعات تجربی حسابداری مالی, دوره (13), شماره (51), سال (2017-2) , صفحات (137-151)

عنوان : ( اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی )

نویسندگان: نوید پایدارمنش , مهدی صالحی , مهدی مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تئوری نمایندگی، نظریه علامت دهی، تئوری ذینفعان، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت اثبات نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این اطلاعات و تایید آن از سوی حسابرسان مستقل، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل انجام شده بر کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی می پردازیم. این تحقیق در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1392 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. متغیر مستقل این تحقیق کیفیت حسابرسی مستقل است که با متغیرهای تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، کیفیت موسسه حسابرسی، قدمت و تجربه ی موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی سنجیده می شود. متغیر وابسته این تحقیق نیز کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی است که با استفاده از امتیازات سالانه تعلق گرفته به شرکتها محاسبه تجزیه و تحلیل شده اند با توجه به نتایج گرفته شده از تجزیه و R می شود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل های آماری، برخلاف تصور جامعه، بین کیفیت حسابرسی مستقل و کیفیت افشای اطلاعات صورتهای مالی رابطه معنی داری وجود ندارد

کلمات کلیدی

, کیفیت حسابرسی, کیفیت افشای اطلاعات , بورس اوراق بهادار تهران, حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062301,
author = {پایدارمنش, نوید and صالحی, مهدی and مرادی, مهدی},
title = {اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی},
journal = {مطالعات تجربی حسابداری مالی},
year = {2017},
volume = {13},
number = {51},
month = {February},
issn = {1735-1138},
pages = {137--151},
numpages = {14},
keywords = {کیفیت حسابرسی، کیفیت افشای اطلاعات ، بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسی مستقل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی
%A پایدارمنش, نوید
%A صالحی, مهدی
%A مرادی, مهدی
%J مطالعات تجربی حسابداری مالی
%@ 1735-1138
%D 2017

[Download]