پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (12), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (75-93)

عنوان : ( منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان )

نویسندگان: حامد صافی , فرزاد قائمی , مهدخت پورخالقی چترودی , سمیرا بامشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسألۀ منابع فردوسی در سرودن شاهنامه و شیوۀ کار او یکی از چالش‌های اساسی در شاهنامه‌پژوهیست. گروهی بر پایۀ همانندی برخی از عنوان­های داستان‌های یادشده در مقدّمۀ بازمانده از شاهنامۀ ابومنصوری، این کتاب را یگانه منبع فردوسی دانسته‌اند. برخی دیگر معتقدند که فردوسی در کنار شاهنامۀ ابومنصوری از منابعی دیگر نیز استفاده کرده ‌است. دلیل اصلی این گروه از پژوهش­گران آن است که از آن­جایی که منبع مشترک و اصلی فردوسی و ثعالبی همین شاهنامۀ ابومنصوریست، بخش‌هایی از شاهنامه مانند بیژن و منیژه و هفت خان رستم که در کتاب غررالسّیر ثعالبی نیامده، قطعاً از منبعی دیگر گرفته شده‌ است. این درحالیست که اگرچه مسألۀ استفادۀ ثعالبی از شاهنامۀ ابومنصوری به دلیل اذعان نویسندۀ غررالسّیر اثبات­پذیر است، به دلیل از میان‌رفتنِ شاهنامۀ ابومنصوری نمی‌توان بدرستی مشخّص کرد که ثعالبی دقیقاً در کدام داستان از این شاهنامه استفاده کرده ‌است. تجزیۀ چهار روایت از داستان اردشیر بابکان از چهار متن و مقایسه با روایت شاهنامۀ فردوسی حاکی از آن است که فردوسی ضمن بهره‌گیری از منبعی مکتوب، به­ صورت التقاطی از منابع متعدّد در تدوین داستان اردشیر بابکان استفاده کرده ‌است.

کلمات کلیدی

منابع فردوسی؛ شاهنامه؛ کارنامۀ اردشیر بابکان؛ ابن‌مقفّع؛ غرر السّیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062305,
author = {صافی, حامد and قائمی, فرزاد and پورخالقی چترودی, مهدخت and بامشکی, سمیرا},
title = {منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان},
journal = {پژوهشنامه ادب حماسی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-5793},
pages = {75--93},
numpages = {18},
keywords = {منابع فردوسی؛ شاهنامه؛ کارنامۀ اردشیر بابکان؛ ابن‌مقفّع؛ غرر السّیر ثعالبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان
%A صافی, حامد
%A قائمی, فرزاد
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A بامشکی, سمیرا
%J پژوهشنامه ادب حماسی
%@ 2322-5793
%D 2017

[Download]