آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (6), سال (2017-3) , صفحات (849-859)

عنوان : ( بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت )

نویسندگان: محمد کریم زاده مقدم , امین علیزاده , حسین انصاری , محمد قربانی , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرن حاضر تولید پایدار محصولات زراعی از اصلیترین چالشهای فرا روی بشر است. مقدار مصرف آب، انرژی و درآمد خالص به عنـوان اجـزا مهم پایداری نظامهای کشاورزی از الویت ویژه و اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی و چند هدفه با هـدف حداکثرسازی سه شاخص سود ناخالص، بهره وری آب و کارایی انرژی به تعیین الگوی کشت مزارع کوچک مقیاس در محدوده مشهد- چنـاران پرداختـه است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 79 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در قطعات زراعی کمتر از 5 هکتار در سـال زراعـی 93-92 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی خطی با هدف بهره وری آب باعث کـاهش 27 درصـدی تقاضـای آب کشاورزی در محدوده مطالعاتی شد. در الگوی کشت حاصله درآمد خالص کشاورزان 88/2 برابر خواهد شد و بهره وری انـرژی نیـز 28 درصـد بهبـود یافت. الگوی کشت مبتنی بر همزمانی سه هدف مذکور به روشهای مقید و وزنی نسبت به نتایج مدلهای برنامه ریزی خطی تنوع محصول بـیش تـری ولی موجب تشدید بحران کسری مخزن آبخوان محدوده طرح گردید. با توجه به شرایط محدودیت منابع آبی در منطقه و یاسیاست گـذاری هـای کشـور در بخش کشاورزی به ترتیب الگوهای کشت با اهداف بهره وری حداکثری آب و روش وزنی اهداف سه گانه پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, : انرژی, برنامهریزی ریاضی, چندهدفه وزنی, مشهد-چناران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062315,
author = {کریم زاده مقدم, محمد and علیزاده, امین and انصاری, حسین and قربانی, محمد and بنایان اول, محمد},
title = {بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {10},
number = {6},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {849--859},
numpages = {10},
keywords = {: انرژی، برنامهریزی ریاضی، چندهدفه وزنی، مشهد-چناران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت
%A کریم زاده مقدم, محمد
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A قربانی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2017

[Download]