پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (6), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (99-114)

عنوان : ( تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر بذر استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان -Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792- بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و میکروبیوتای روده )

نویسندگان: امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضربه‌منظور بررسی پتانسیل استفاده از پودر بذرگیاه استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلایرنگین‌کمان-Oncorhynchus mykiss- در پنج سطح 1، 2، 3، 4و 5 درصد به‌علاوه شاهد -صفر درصد- در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. جهت انجام آزمایش 3600 قطعه بچه ماهی قزل‌آلایرنگین‌کمان -64/3 ± 5/11 گرم- در 18 عدد حوضچه تقسیم شدند و پس از یک دوره سازگاری دو هفته ای به مدت 56 روز با شش جیره آزمایشی تغذیه شدند. شاخص‌های رشد، کبدی، امعاء و احشاء کارایی تغذیه به همراه ترکیب شیمیایی لاشه، بقا و ضریب تبدیل غذایی و میکروبیوتای روده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش میزان پودر بذر استبرق در جیره غذایی ماهیان تا سطح 4 درصد موجب افزایش معنی دار رشد ویژهو تعداد باکتری های اسیدلاکتیک روده نسبت به تیمار شاهدگردید -05/0P<-. نسبت کارآئی پروتئین با افزایش سطح پودر بذر استبرق به میزان 3 تا 5 درصد تفاوت آماری معنی داری را با تیمار شاهد نشان داد ولی تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی وجود نداشت. همچنین میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی، شاخص کبدی و شاخص امعا و احشا به ترتیب در تیمارهای دارای سطوح 2، 3، 4 و 5 درصد پودر بذر استبرق در بهترین وضعیت خود قرار گرفتند -05/0P<-. نتایج نشان داد که استفاده از حداکثر 3 درصد پودر بذر استبرق به‌عنوان یک افزودنی غذایی گیاهی می‌تواندگزینه مناسبی جهت استفاده در جیره قزل آلای رنگین کمان باشد.

کلمات کلیدی

, قزل‌آلای رنگین‌کمان, پودر بذر استبرق, رشد, میکروبیوتای روده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062324,
author = {صفری, امید and احمدنیای مطلق, حمیدرضا},
title = {تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر بذر استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان -Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792- بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و میکروبیوتای روده},
journal = {پژوهش های ماهی شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6349},
pages = {99--114},
numpages = {15},
keywords = {قزل‌آلای رنگین‌کمان، پودر بذر استبرق، رشد، میکروبیوتای روده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر بذر استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان -Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792- بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و میکروبیوتای روده
%A صفری, امید
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%J پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
%@ 2423-6349
%D 2017

[Download]