پژوهش نفت, دوره (5), شماره (90), سال (2017-2) , صفحات (36-47)

عنوان : ( شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز )

نویسندگان: سجاد کاظم شیرودی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگی‏ های فیزیکومکانیکی سنگ‏ها اغلب به‏ دلیل پیچیدگی های زمین شناسی، از نظر درجه ناهمگنی سنگ ناشی از تغییرات رخساره های سنگی و خواص ساختاری سازندها در گستره مخزن، تغییر می ‏کنند. تحلیل آماری راه حلی مناسب است تا با در نظر گرفتن بازه عدم ‏قطعیت خواص مکانیکی سنگ، تحلیل ریسک انجام شود. اما این روش موقعیت مکانی و فضایی داده‏ ها را نسبت به هم در گستره مخزن در نظر نمی گیرد. برای حل این چالش، شبیه سازی زمین آماری احتمال گرا مقید به توزیع فضایی رخساره ‏های سنگی و هندسه ساختمان راه حلی مناسب را ارایه می دهد. نظر به پراکنش رابطه سرعت موج فشارشی و موج برشی ناشی از تنوع رخساره های سنگی، مدل‏سازی سرعت موج برشی با روش آمار دومتغیره مشروط به مدل سه بعدی رخساره ها به کمک نشانگرهای لرزه ای امپدانس صوتی و تخلخل لرزه ای انجام شد. بر این اساس دیگر ویژگی های مکانیکی سنگ در غالب تحقق‏ های چند گانه به دست آمدند و برای تحلیل ریسک، فشار شکست سنگ و شاخص ریسک، پس از محاسبه تنش های اصلی، به کمک معیار شکست مور- کلمب محاسبه شدند. این خواص به‏ صورت سه بعدی برای هر رخساره و جداگانه برای تمام شبکه‏ های ساختمان میدان مدل شدند. برای بررسی اثر توزیع رخساره ‏های آواری و رخساره‏ های کربناته بر ریسک ناپایداری، مدل‏ سازی به ‏ترتیب در سازندهای کژدمی و داریان- گدوان با متوسط عمق 2500 متر انجام شد. نتایج به‏ دست‏ آمده نشانگر ریسک بالای ناپایداری در رخساره های سنگی شیلی و آرژیلی و ریسک کم‏تر در رخساره های کربناته و ماسه ای‏ اند که به آن معنی است که رخساره های سنگی تا حدودی ریسک ناپایداری را کنترل می ‏کنند.

کلمات کلیدی

, مدل‏ سازی زمین آماری, ریسک ناپایداری چاه , رخساره های سنگی, سرعت موج برش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062331,
author = {کاظم شیرودی, سجاد and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2017},
volume = {5},
number = {90},
month = {February},
issn = {2345-2900},
pages = {36--47},
numpages = {11},
keywords = {مدل‏ سازی زمین آماری، ریسک ناپایداری چاه ، رخساره های سنگی، سرعت موج برش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز
%A کاظم شیرودی, سجاد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2017

[Download]