پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (16), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (181-207)

عنوان : ( بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی )

نویسندگان: لیدا گوهری , مصطفی سلیمی فر , محمد علی ابوترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جایی که مطالعات موجود نشان می دهند که توسعه مالی یکی از عواملی است که می تواند به گسترش سرمایه انسانی کمک کند، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 1353-89 می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجادشاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبت M2 به تولید ناخاص داخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانکهای سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی به روش تجزیه به مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SAS پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) اثر توسعه مالی بر توسعه انسانی با استفاده از نرم افزار Microfit مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, سرمایه انسانی, الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062338,
author = {لیدا گوهری and سلیمی فر, مصطفی and محمد علی ابوترابی},
title = {بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-6768},
pages = {181--207},
numpages = {26},
keywords = {توسعه مالی; سرمایه انسانی; الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی
%A لیدا گوهری
%A سلیمی فر, مصطفی
%A محمد علی ابوترابی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2016

[Download]