گیاه پزشکی, دوره (40), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (65-79)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی اکتینومیستهای خاک به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی بیمارگرهای گیاهی )

نویسندگان: صدف سادات رفعتی , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر، استفاده از میکروارگانیسم‌ها به عنوان آنتاگونیست بیمارگر‌ها، به عنوان یکی از راههای جانشین سموم شیمیایی مورد توجه قرار گرفته ‌است. اکتینومیست‌ها از مهمترین گروه‌های باکتریایی هستند که می‌توانند به عنوان عوامل زیستی علیه بیمارگر‌ها مؤثر باشند. این پژوهش شامل جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی اکتینومیست‌های جداسازی شده از خاک علیه سه نمونه بیمارگر‌ گیاهی Fusarium oxysporum، Xanthomonas campestris و Erwinia amylovora بود. سویه‌های اکتینومیست روی محیط کشت‌های نشاسته‌کازئین‌آگار و گلیسرول‌کازئین‌آگار جداسازی شدند. غربالگری فعالیت ضدمیکروبی آنها در ابتدا به کمک کشت تقاطعی در برابر بیمارگر‌ها و سپس در محیط‌های پیش‌کشت و تخمیری مختلف انجام شد. 15 جدایه اکتینومیست براساس ویژگی‌های فنوتیپی برای سنجش فعالیت ضدمیکروبی در برابر بیمارگر‌ها انتخاب شدند. غربالگری اولیه نشان داد که 8 سویه دارای اثر ضدمیکروبی در برابر حداقل یک بیمارگر ‌بودند که این موضوع برحسب اندازه هاله عدم رشد بیمارگر مورد سنجش قرار گرفت. استفاده از محیط‌های تخمیری مختلف نشان دادکه در برخی سویه‌ها استفاده از محیط دارای گلیسرول هاله بازدارندگی را افزایش داده است. سه سویه براساس ژن SrRNA16 شناسایی شدند که متعلق به گونه‌های جنسStreptomyces sp. بودند. بهینه‌سازی ترکیبات و شرایط محیط کشت نشان داد که محیط‌کشت تخمیری دارای گلیسرول و عصاره سویا در دمای 25 درجه سانتی‌گراد و pH خنثی سبب بالاترین هاله مهار کنندگی رشد بیمارگر X.campestris در حضور جدایه 60ASC شد. مطالعات آینده می تواند سبب خالص‌سازی ترکیبات ضد میکروبی و بهینه‌سازی شرایط تولید آن به منظور کاربرد صنعتی این سویه ها در کنترل آفات در کشاورزی شود.

کلمات کلیدی

اکتینومایست؛ پاتوژن های گیاهی؛ کنترل زیستی؛ فعالیت ضدمیکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062353,
author = {رفعتی, صدف سادات and شهنواز, بهار},
title = {جداسازی و شناسایی اکتینومیستهای خاک به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی بیمارگرهای گیاهی},
journal = {گیاه پزشکی},
year = {2017},
volume = {40},
number = {1},
month = {May},
issn = {2588-5936},
pages = {65--79},
numpages = {14},
keywords = {اکتینومایست؛ پاتوژن های گیاهی؛ کنترل زیستی؛ فعالیت ضدمیکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی اکتینومیستهای خاک به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی بیمارگرهای گیاهی
%A رفعتی, صدف سادات
%A شهنواز, بهار
%J گیاه پزشکی
%@ 2588-5936
%D 2017

[Download]