آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2017-10) , صفحات (636-646)

عنوان : ( ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهد )

نویسندگان: محمد بنایان اول , سارا اسدی , حسن صالحی , سعیده کوزه گران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل تصویری پراکندگی الگوی بارندگی در هر مکانی منجر به اظهار نظرهای ذهنی و مبهمی می‌شود. بنابراین یافتن شاخص‌های مفید با توانایی توضیح و تفسیر بهتر پراکندگی و الگوی بارش به منظور افزایش درک ما از الگوی بارش، ضروری به نظر می‌رسد. در مطالعه اخیر، رابطه بین شاخص‌ها و عملکرد دو گیاه زراعی گندم و جو در طول دوره 30 ساله 1984-2013 در مشهد ارزیابی شده است. شاخص‌های یکنواختی برای دو دوره کاشت تا مرحله برداشت و مرحله بحرانی رشد گندم و جو (گرده‌افشانی) محاسبه شد. مرحله بحرانی محدود به یک دوره 30 روزه گرده‌افشانی گیاهان از می تا ژوئن (اواسط خرداد تا اوسط تیر) بود. نتایج بیانگر این است که عملکرد گندم و جو همبستگی معنی‌داری با شاخص ER (شیب خط یکنواختی: میانگین بارش روزانه در طول دوره رشد گیاه زراعی) (تا 5/0) دارد. در حالی که همبستگی میان عملکرد گندم و جو با شاخص UR (شاخص توزیع نابرابر بارش) وجود نداشت. اما، هنگامی که شاخص یکنواختی بر اساس میانگین بارش روزانه وزن داده شد (UR/ER)، همبستگی منفی معنی‌داری (45/0-r=) مشاهده شد. همبستگی بین شاخص‌های یکنواختی (UR) و عملکرد گندم و جو در دوره بحرانی گرده افشانی در حدود 48/0 بود. که نشان‌دهنده بهبود دقت این شاخص در شرایط انتخاب درست دوره بحرانی و تأثیر بارندگی در این دوره بر عملکرد گیاهان زراعی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, بارندگی تجمعی, شاخص یکنواختی, عملکرد غلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062356,
author = {بنایان اول, محمد and اسدی, سارا and صالحی, حسن and کوزه گران, سعیده},
title = {ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهد},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {4},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {636--646},
numpages = {10},
keywords = {بارندگی تجمعی، شاخص یکنواختی، عملکرد غلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهد
%A بنایان اول, محمد
%A اسدی, سارا
%A صالحی, حسن
%A کوزه گران, سعیده
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2017

[Download]