دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست , 2017-01-25

عنوان : ( هوشمند سازی برآورد مواد معلق جامد (TSS) ورودی به تصفیهخانههای فاضلاب به کمک تحلیل رگرسیون غیر خطی (مطالعه موردی شهرک صنعتی توس مشهد) )

نویسندگان: محمد شکوهیان , مهرداد میرابی , محمد غیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فاضلابها یکی از عوامل آلودگی محیطزیست هستند که در صورت جمعآوری و تصفیه مناسب امکاان برگشت مجدد به چرخه طبیعت را دارند. فاضلابهای صنعتی بخش مهمی از فاضالاب تولیاد شاده در جوامع امروزی هستند که شامل آلودگیهای بیشتری نسبت به فاضلاب شهری میباشان د. مانیتورینا پارامترها در سیستمهای تصفیه فاضلاب سبب کاهش مواد مصارفی و بهیناه شادن مصارر انارزی در سیستم خواهد شد. دستیابی به روشهایی هوشمندسازی که باعث سرعت و سهولت در اندازهگیری این پارامترها میگردد کمک شایانی در این مسیر به راهبر سیستم خواهد نمود. یکی از این پارامترهای مهم جامدات معلق) TSS ( میباشد که تعیین آن مستلزم صارر زماان باوده و معماومت کمتار انادازه گیاری میشود. در این پژوهش مقدار جامدات محلول ) TDS ( را با استفاده از ضریب هدایت الکتریکای EC) ( که اندازهگیری آن بسیار ساده میباشد برآورد نموده و سپس با استفاده از تحلیال آمااری و رگرسایونی مقدار TS و در نهایت TSS محاسبه میگردد.

کلمات کلیدی

, هوشمند سازی, تحلیل آماری و رگرسیونی , تصفیهفاضلاب, جامدات معلق , جامدات محلاول , ضاریب هادایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062365,
author = {شکوهیان, محمد and میرابی, مهرداد and غیبی, محمد},
title = {هوشمند سازی برآورد مواد معلق جامد (TSS) ورودی به تصفیهخانههای فاضلاب به کمک تحلیل رگرسیون غیر خطی (مطالعه موردی شهرک صنعتی توس مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هوشمند سازی، تحلیل آماری و رگرسیونی ، تصفیهفاضلاب، جامدات معلق ، جامدات محلاول ، ضاریب هادایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هوشمند سازی برآورد مواد معلق جامد (TSS) ورودی به تصفیهخانههای فاضلاب به کمک تحلیل رگرسیون غیر خطی (مطالعه موردی شهرک صنعتی توس مشهد)
%A شکوهیان, محمد
%A میرابی, مهرداد
%A غیبی, محمد
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]