مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, دوره (6), شماره (21), سال (2017-2) , صفحات (105-122)

عنوان : ( جهان محلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , منصوره اسکندران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رویکرد پیروی از روندهای جهانی‎شدن به دلیل تناقضات موجود در آن کمتر مورد پذیرش جوامع و کشورها قرارمی‌گیرد. درواقع با تشدید چالش‌هایی چون گسترش فقر، توسعه‌نیافتگی، جرم، آلودگی زیست‌محیطی، نزاع‌های قومی ‌و مذهبی، جنگ و درگیری در مناطق مختلف جهان، نقش و جایگاه بازیگران محلی و بویژه شهرها هم ازلحاظ مکان فعالیت‌های اجرائی و هم از لحاظ پتانسیل‌های نهفتة نهادها و انجمن‌های جامعه‌مدنی واقع در آنها درکنار سایر بازیگران غیردولتی موردتوجه جدی قرارگرفته‌است. این رویکرد جدید، تحت عنوان «جهان محلی‌سازی» مطرح شده‌است که بعنوان رویکردی ترکیبی از دو پدیده و فرایند محلی‌سازی و جهانی‌شدن مطرح است که درآن بازیگران محلی می‌توانند نقش مهم و موثری در مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی همچون پیشگیری و مدیریت جنگ و منازعات، به جریان انداختن مذاکرات صلح، تلاش برای گسترش توسعه‌پایدار و کاهش فقر، افزایش همگرایی بین قومیت‌ها و ملت‌ها و مبارزه با بحران‌های زیست‌محیطی درمقیاس منطقه‎ای و جهانی داشته‌باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر بدنبال پاسخ به این سوال است که براساس رویکرد جهان محلی‌سازی، نقش‌آفرینی بازیگران سطوح محلی نیاز به چه بستر‌ها و عواملی دارد و جهان محلی‌سازی چه آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد این رویکرد به شرط رعایت ملاحظات و الزامات اجرایی آن که شامل مواردی چون اصلاح دیپلماسی سنتی، تمرکز بر مسائل فرهنگی، حکمروایی شهری، دموکراسی و جامعه‌مدنی، مدیریت منابع و مکانیزم‌های مالی می‌باشد؛ می‌تواند در فراگیرتر شدن و یکپارچه‌سازی توسعه، صلح و امنیت و ایجاد فضای اقتصادی و سیاسی باثبات‌تری در سطح جهان نقش مهمی‌داشته باشد. ا

کلمات کلیدی

, جهان محلی‌سازی, توسعه, محلی گرایی, جهانی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062372,
author = {زرقانی, سیدهادی and منصوره اسکندران},
title = {جهان محلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه},
journal = {مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {21},
month = {February},
issn = {2538-5038},
pages = {105--122},
numpages = {17},
keywords = {جهان محلی‌سازی،توسعه، محلی گرایی، جهانی شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهان محلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه
%A زرقانی, سیدهادی
%A منصوره اسکندران
%J مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
%@ 2538-5038
%D 2017

[Download]