تحقیقات کیفی در علوم سلامت, دوره (6), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (1-21)

عنوان : ( واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی )

نویسندگان: سیده منصوره حسینی رباط , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که حرفه پرستاری به شدت با مفهوم احساسات عجین شده است و مدیریت احساسات به منظور ابراز نمایش احساسی مورد انتظار، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است، انجام تحقیقات کیفی که قادر به استخراج مضامین پنهان این مفهوم در زمینه مورد نظر باشند، ضرورت مییابد. از این رو هدف اصلی این پژوهش، کشف محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده در بیمارستانهای دولتی شهر مشهد می باشد. روش: این مطالعه از نوع تحقیقات کیفی مبتنی بر استراتژی پدیدارشناسی بود. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق و جهت تجزیه و تحلیل آن از رویکرد Colaizzi استفاده گردید. جامعه پژوهش را کلیه پرستاران برگزیده کشوری بیمارستانهای دولتی شهر مشهد تشکیل دادند که با توجه به نمونه گیری هدفمند و کفایت آن مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته ها: براساس تجزیه و تحلیل مصاحبهها، در بعد بازیگری ظاهری، 5 زیرمولفه در قالب 2 نقاب احساسی، « مولفه اصلی و در بعد بازیگری عمیق، » مقابله احساسی 15 زیرمولفه در قالب 5 عقب نشینی احساسی، همدلی احساسی، « مولفه اصلی پدیدار شد. » برانگیختگی احساسی، اشتراک گذاری احساسی، انعکاس احساسی نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بینش ارزشمندی را در مورد نیروی کار احساسی انجام شده توسط پرستاران برگزیده کشوری در جامعه مورد مطالعه فراهم کرد. لذا، درک صحیح این مفهوم به عنوان یک منبع معتبر در ساخت دانش حرفه ای پرستاران، می تواند به عنوان بخش اصلی توانمندی پرستاری قرار گیرد و از این طریق به ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی آنان کمک کند.

کلمات کلیدی

, احساسات, نیروی کار احساسی, بازیگری ظاهری, بازیگری عمیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062373,
author = {حسینی رباط, سیده منصوره and رحیم نیا , فریبرز and کاظمی, مصطفی and مرتضوی, سعید},
title = {واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی},
journal = {تحقیقات کیفی در علوم سلامت},
year = {2017},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-4625},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {احساسات، نیروی کار احساسی، بازیگری ظاهری، بازیگری عمیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی
%A حسینی رباط, سیده منصوره
%A رحیم نیا , فریبرز
%A کاظمی, مصطفی
%A مرتضوی, سعید
%J تحقیقات کیفی در علوم سلامت
%@ 1735-4625
%D 2017

[Download]