سومین کنفرانس بین المللی مدیرییت و اقتصاد , 2016-11-10

عنوان : ( شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , نجمه سعیدی , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بقا در عرصهی رقابت نیازمند توجه و پرداختن به مدیریت دانش و مدیریت آن میباشد. در سازمانهای پروژه محور، مدیریت دانش نقش اساسی را ایفا میکند. این بدان معنی است که بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها و کسب و کارهای پروژه محور،یک ابزار قوی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار است. هدف این پژوهش شناسایی عناصر موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه و در نهایت اولویتبندی آنها میباشد. عناصر اثرگذار باتوجه به ادبیات و تحقیقات پیشین شناسایی شد. در این مطالعه،تیم تصمیم شامل تعدادی از مدیران ارشد و پروژهی یکی از سازمانهای پروژه محور بودکه نظرات آنها از طریق پرسشنامه جمعآوری و تحلیل شد. در نهایت 11 عنصر اصلی شامل: مدیریت ارشد، مدیریت میانی، فرهنگ، زیرساختهای سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهبود مستمر، معماری مدیریت دانش، زیرساختهای فنی، انگیزش و مدیریت پروژه سازمانی شناسایی و از با استفاده از روش FAHP اولویتبندی شد. در بین این عناصر مدیریت ارشد دارای بالاترین اولویت میباشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, مدیریت پروژه, سازمان پروژه محور, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062379,
author = {کاظمی, مصطفی and سعیدی, نجمه and مهرآیین, محمد},
title = {شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیرییت و اقتصاد},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، مدیریت پروژه، سازمان پروژه محور، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP
%A کاظمی, مصطفی
%A سعیدی, نجمه
%A مهرآیین, محمد
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیرییت و اقتصاد
%D 2016

[Download]