دنیای میکروب ها, دوره (9), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (215-225)

عنوان : ( تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی )

نویسندگان: پروانه ابریشم چی , مهرانگیز خواجه کرم الدینی , ریحانه هوشیارسرجامی , آرزو ذاکر , جواد اصیلی , حسن پرسا , رضا ظریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) گیاهی دارویی متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) و بومی استان خراسان است که دارای ویژگیهای با ارزش دارویی نظیر خاصیت ضد میکروب، ضد التهاب، ضد درد، آرام بخش و آنتی اکسیدان می باشد. در این پژوهش، اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نوروزک بر برخی از باکتریهای بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی مورد بررسی قرار گرفت. بخشهای هوایی نوروزک در مرحله گلدهی جمع آوری و به روش تقطیر با آب، اسانس گیری شد. اجزای اسانس از طریق آنالیز GC-MS شناسایی گردید. سپس اثر غلظتهای مختلف اسانس (mg/ml 50، 25، 5/12، 25/6) بر باکتریهای استرپتوکوکوس موتانس (Streptococcus motans)، استرپتوکوکوس پیوژنز (Streptococcus pyogenes)، استرپتوکوکوس سانگوئیس (Streptococcus sanguis) و اکتینومایسس ویسکوسوس (Actinomyces viscosus) به روشهای دیسک کاغذی، چاهک (انتشار در آگار)، کالیبراسیون متداول، رقت در آگار و رقت در لوله ارزیابی شد. در بین 35 ترکیب شناسایی شده در اسانس، β- پینن (% 35/23)، α- مورولول (% 11/17)، α- پینن (% 13/14) و اوکالیپتول (1 و 8 سینئول) (% 25/13)، اجزای اصلی بودند. اسانس این گیاه تأثیر بازدارندگی قابل ملاحظه ای بر رشد باکتریهای مورد بررسی داشت و بیشترین بازدارندگی از رشد، در غلظت mg/ml 50 مشاهده گردید. استرپتوکوکوس موتانس ( mg/ml98/13= MIC، mg/ml99/31= MBC) و استرپتوکوکوس پیوژنز( mg/ml32/25= MIC، mg/ml99/51= MBC)به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین باکتری در برابر اسانس گیاه نوروزک بودند.

کلمات کلیدی

, Salvia leriifolia, اسانس, ضد باکتری, باکتری های دهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062387,
author = {ابریشم چی, پروانه and مهرانگیز خواجه کرم الدینی and هوشیارسرجامی, ریحانه and ذاکر, آرزو and جواد اصیلی and پرسا, حسن and رضا ظریف},
title = {تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی},
journal = {دنیای میکروب ها},
year = {2016},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-3068},
pages = {215--225},
numpages = {10},
keywords = {Salvia leriifolia، اسانس، ضد باکتری، باکتری های دهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی
%A ابریشم چی, پروانه
%A مهرانگیز خواجه کرم الدینی
%A هوشیارسرجامی, ریحانه
%A ذاکر, آرزو
%A جواد اصیلی
%A پرسا, حسن
%A رضا ظریف
%J دنیای میکروب ها
%@ 2008-3068
%D 2016

[Download]