پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (33), شماره (3), سال (2018-4) , صفحات (1152-1123)

عنوان : ( انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی )

نویسندگان: امید میلانی فرد , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت هستان‌نگار با وجود داشتن مزایای بسیار، مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است. محققان در راستای کاهش این هزینه ها و همچنین افزایش دقت و کیفیت در فرآیند ساخت هستان‌نگار، روش‌شناسی های گوناگونی معرفی کرده-اند. هدف اصلی این روش‌شناسی ها، ارائه یک الگوی نظام مند دستی یا نیمه خودکار برای ساخت هستان‌نگار است. با وجود داشتن هدف مشترک، روش‌شناسی های موجود با هم تفاوت‌های زیادی دارند و در هریک از آنها نقاط قوت و ضعفی وجود دارد. در این مقاله، پس از مروری بر هستان‌نگار و روش شناسی های ساخت آن، یک سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار، معرفی و ابعاد مختلف آن در مقایسه با سایر روش‌شناسی ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از این سامانه جدید با عنوان انتیرانداک در دو پروژه جداگانه ی توسعه هستان نگار، استفاده و صحت عملکرد آن آزمون شده است.

کلمات کلیدی

, هستان نگار, روش شناسی توسعه هستان نگار, سامانه توسعه هستان نگار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062389,
author = {میلانی فرد, امید and کاهانی, محسن},
title = {انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2018},
volume = {33},
number = {3},
month = {April},
issn = {2251-8223},
pages = {1152--1123},
numpages = {-29},
keywords = {هستان نگار، روش شناسی توسعه هستان نگار، سامانه توسعه هستان نگار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی
%A میلانی فرد, امید
%A کاهانی, محسن
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2018

[Download]