مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (12), شماره (51), سال (2017-3) , صفحات (33-66)

عنوان : ( بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷ )

نویسندگان: داوود حاجیان پیروز , تقی ابراهیمی سالاری , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله نوسانات درآمدهای نفتی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در کشورهای تولیدکننده نفت است. اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی صحیح برای کاستن از آثار نوسانات برونزای درآمد نفت در اقتصاد داخلی این کشورها، همواره موضوع بحث‌برانگیز در نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی بوده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر نقدینگی در ایران در دوره زمانی 1369-1391 با استفاده روش همبستگی پویای شرطی است که به علت متغیر فرض کردن همبستگی‌ها طی زمان، این امکان را فراهم می‌کند تا علاوه بر افزایش توان تحلیل حوادث طی دوره مانند جنگ‌ها، چرخه‌های تجاری، پدیده‌های اقتصادی و سیاسی و محیط‌زیستی، بتوان نحوه واکنش سیاست‌های پولی به نوسانات درآمدی نفت را مشاهده کرد. از طرف دیگر برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی و نحوه واکنش سیاست‌های پولی، استقلال بانک مرکزی در 4 دوره پنج‌ساله و یک دوره سه ساله بر اساس شاخص کوکرمن، وب و نیپاتی (CWN) محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که علی رغم پرنوسان بودن رابطه بین درآمد نفت و نقدینگی، همبستگی بین این دو متغیر همواره مثبت بوده است؛ یعنی درآمد نفت، با شدت اثرگذاری‌های مختلف، همواره یکی از عوامل افزایش‌دهنده نقدینگی بوده است. نتایج محاسبه استقلال بانک مرکزی ایران نشان از سطح استقلال اندک این نهاد و تأثیرپذیری زیاد آن از دولت و تصمیم‌های دولتی دارد.

کلمات کلیدی

, سیاست پولی, حجم نقدینگی, نوسانات درآمد نفت, همبستگی پویای شرطی طبقه‌بندی JEL: E52, C32
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062390,
author = {حاجیان پیروز, داوود and ابراهیمی سالاری, تقی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {51},
month = {March},
issn = {1735-1626},
pages = {33--66},
numpages = {33},
keywords = {سیاست پولی، حجم نقدینگی، نوسانات درآمد نفت، همبستگی پویای شرطی طبقه‌بندی JEL: E52، C32},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷
%A حاجیان پیروز, داوود
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2017

[Download]