مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, دوره (25), شماره (24), سال (2019-3) , صفحات (167-194)

عنوان : ( رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانو )

نویسندگان: عاطفه شریف , معصومه باقری , معصومه تجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از اجرای طرح تجمیع سنجیده شد. روش‌شناسی: تحقیق از نظر روش، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. 120 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قبل از طرح تجمیع نیز در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می کردند به صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس الگوی کانو بوده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات ارائه شده در بخش های عمومی کتابخانه مرکزی در بخش های امانت، مرجع، نشریات، و دیداری شنیداری بعد از اجرای طرح تجمیع به طور معناداری کمتر از قبل از اجرای طرح تجمیع بوده است. در بخش اطلاع رسانی این تفاوت بی معنا و در بخش پایان نامه ها این تفاوت بعد از اجرای طرح تجمیع به طور معناداری بیشتر از قبل از اجرای طرح تجمیع بوده است.

کلمات کلیدی

, رضایت کاربران, طرح تجمیع, دانشگاه فردوسی مشهد, مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی, الگوی سنجش رضایت مشتری کانو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062398,
author = {شریف, عاطفه and باقری, معصومه and تجعفری, معصومه},
title = {رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانو},
journal = {مطالعات کتابداری و علم اطلاعات},
year = {2019},
volume = {25},
number = {24},
month = {March},
issn = {2008-5222},
pages = {167--194},
numpages = {27},
keywords = {رضایت کاربران، طرح تجمیع، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی، الگوی سنجش رضایت مشتری کانو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانو
%A شریف, عاطفه
%A باقری, معصومه
%A تجعفری, معصومه
%J مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
%@ 2008-5222
%D 2019

[Download]