سفینه, دوره (60), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (111-130)

عنوان : ( فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافی )

نویسندگان: نجلا ثابت , سید مصطفی احمد زاده , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، روشی شناسی‌ِ کشف ساختار موضوعی قرآن کریم بر اساس یک ایدة بنیادی در داده‌کاوی و شیوه‌های مرتبط با آن ارائه شده و آن این که در برخی از متون، فراوانی گونه‌های واژه‌ها، شاخص معتبری برای محتوای مفهومی آن‌ها است و این ویژگی، معیار معتبری برای طبقه‌بندی آن‌ واژه‌ها نسبت به یکدیگر فراهم می‌سازد. از این روش، برای کشف ارتباطات متقابل موضوعی میان سوره‌های قرآن کریم از طریق لحاظ نمودن فراوانی داده‌های واژه‌ایِ آن‌ سوره‌ها و سپس به کاربردن تحلیل خوشه‌ای به شیوه سلسله مراتبی، استفاده می شود. نتایجی که در اینجا گزارش شده، نشان می‌دهد که روش شناسی حاضر نتایج کاربردی در فهم قرآن کریم بر اساس معنی‌شناسی واژه‌های قرآن کریم دارد.

کلمات کلیدی

, سوره, قران کریم, مکی و مدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062402,
author = {نجلا ثابت and سید مصطفی احمد زاده and جباری نوقابی, مهدی},
title = {فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافی},
journal = {سفینه},
year = {2018},
volume = {60},
number = {4},
month = {December},
issn = {1753-0689},
pages = {111--130},
numpages = {19},
keywords = {سوره، قران کریم، مکی و مدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافی
%A نجلا ثابت
%A سید مصطفی احمد زاده
%A جباری نوقابی, مهدی
%J سفینه
%@ 1753-0689
%D 2018

[Download]