دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم , 2017-03-05

عنوان : ( طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , وحیده بافندگان امروزی , سرور هورزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم برنامه ریزی منابع مؤسسه، نرم افزاری استاندارد است که تمامی اطلاعات و فرایندها را جهت ذخیره، خلاصه سازی، تفسیر واستفاده در یک سیستم ادغام میکند. پیاده سازی این سیستم ها، در کنار منافع بسیار کاربردی )از جمله کاهش زمان انجام عملیات،افزایش سرعت معاملات، یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار( با مشکلات فراوانی همراه بوده که محققان را در جهت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع مؤسسه، به سمت انجام بررسی های جامع سوق میدهد. در مقاله ی مذکور، عوامل اصلی و کلیدی موثر بر پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع موسسه در شرکت الکتریک خودرو شرق که شامل عوامل استراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر، عوامل فرایندی، عوامل فناوری، عوامل نیروی انسانی، عوامل توانمندی تأمین کننده و عوامل مدیریتی/سازماندهی هستند؛ شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی اولویت-بندی شدند؛ و در انتها با بکارگیری تکنیک دیمتل، روابط علت و معلولی )تاثیرگذاری و تاثیرپذیری( آنها در قالب یک مدل ارائه شد.

کلمات کلیدی

, برنامهریزی منابع مؤسسه ERP ) (, فاکتورهای کلیدی موفقیت ) CSFs (, تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی ) FAHP (, تکنیک دیمتل ) DEMATEL ) 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062409,
author = {کاظمی, مصطفی and بافندگان امروزی, وحیده and هورزاد, سرور},
title = {طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {برنامهریزی منابع مؤسسه ERP ) (، فاکتورهای کلیدی موفقیت ) CSFs (، تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی ) FAHP (، تکنیک دیمتل ) DEMATEL ) 1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل برنامه ریزی منابع مؤسسه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل
%A کاظمی, مصطفی
%A بافندگان امروزی, وحیده
%A هورزاد, سرور
%J دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
%D 2017

[Download]