اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت , 2016-11-24

عنوان : ( تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد) )

نویسندگان: کیمیا ترکمنی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را، در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫـﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲSWOT شناسایی شدند. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑـﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ روش ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزی، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی اﻧﺘﺨـﺎب و ﭘـﺲ از آن اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫـﺎی"اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧـﺪﻳﻨﮓ" و "راه¬اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ" بمنظور اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ در زﻣﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺟﺎ دارﻧﺪ، در رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM با استفاده از روش SAW با یکدیگر مقایسه شدند. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، دو روش ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ و اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓـﺎزی، ﺑـﻪ عنوان روش ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ نورسازان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, تحلیل استراتژیک, ماتریس SWOT, تاپسیس فازی, روش QSPM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062419,
author = {ترکمنی, کیمیا and کاظمی, مصطفی},
title = {تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت},
year = {2016},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {تحلیل استراتژیک، ماتریس SWOT، تاپسیس فازی، روش QSPM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تدوین، اولویت¬بندی و مقایسه¬ی استراتژی¬های یک شرکت تولیدی با استفاده از مدل ترکیبیFUZZYTOPSIS-SWOT و روش QSPM (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد)
%A ترکمنی, کیمیا
%A کاظمی, مصطفی
%J اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
%D 2016

[Download]