پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (22), شماره (110), سال (2016-6) , صفحات (39-45)

عنوان : ( ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین )

نویسندگان: عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های مختلف علف هرز نسبت به انواع مختلف علف کش، درجات متفاوتی از حساسیت و یا مقاومت را نشان می دهند. به همین منظور جهت بررسی تأثیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز آزمایشی بر مبنای طرح بلوک کامل تصادفی با نه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش علف کش های تریفلورالین ) EC ٪48 ( و ایمازتاپیر ) )SL ٪10 و شاهد بدون مصرف علف کش بودند. نتایج نشان داد که علف کش تریفلورالین باعث کاهش فراوانی 2/ 13 % سلمه تره و 7/ 3 % سوروف و علف کش ایمازتاپیر باعث کاهش فراوانی 6 / 11 % تاج ریزی در انتهای فصل رشد شدند و هیچ کدام از علف کش ها قادر به کنترل خرفه نبودند. گونه های تاتوره، خاکشیر، تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده، پیچک، کنف وحشی و گل عقربی نیز از تراکم کمتری در تیمارهای علف کش برخوردار بودند. با بررسی مقدار شاخص تنوع شانون-وِینر مشخص شد مقدار این شاخص در اکثر مراحل رشد نخود در تیمار علف کش ایمازتاپیر بیشتر از شاهد بدون مصرف علف کش و شاهد نیز بیشتر از تیمار علف کش تریفلورالین بود، بطوریکه مقدار این شاخص در انتهای فصل رشد برای تیمارهای علف کش ایمازتاپیر و تریفلورالین و شاهد بدون مصرف علف کش به ترتیب 27 / 1، 51 / 0 و 97 / 0 بود.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, پرسویت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062425,
author = {عباسیان, عباس and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2016},
volume = {22},
number = {110},
month = {June},
issn = {2423-5423},
pages = {39--45},
numpages = {6},
keywords = {تنوع زیستی، پرسویت، ترفلان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین
%A عباسیان, عباس
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2016

[Download]