سیاست های مالی و اقتصادی, دوره (4), شماره (15), سال (2016-9) , صفحات (135-158)

عنوان : ( عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , لاله بیرامی , رحمان هشیار , وحید بیرامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به‌‌منظور جلب رضایت سرمایه‌گذاران خود به آن دست یابد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی با استفاده از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر کاهش هزینه سرمایه می­باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که 69 شرکت به‌عنوان نمونه طی سال­های 1381 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات از مدل­های رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت باعث کاهش هزینه سرمایه نمی­شود، اما با افزایش دوره تصدی حسابرس هزینه سرمایه شرکت نیز کاهش می­یابد

کلمات کلیدی

, هزینه سرمایه, کیفیت حسابرسی, اندازه حسابرس, تخصص حسابرس در صنعت, دوره تصدی حسابرس, اندازه شرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062430,
author = {صالحی, مهدی and لاله بیرامی and رحمان هشیار and وحید بیرامی},
title = {عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {سیاست های مالی و اقتصادی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {15},
month = {September},
issn = {2345-3435},
pages = {135--158},
numpages = {23},
keywords = {هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، اندازه شرکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A لاله بیرامی
%A رحمان هشیار
%A وحید بیرامی
%J سیاست های مالی و اقتصادی
%@ 2345-3435
%D 2016

[Download]