کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی کیش , 2015-05-28

عنوان : ( بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , محمدرضا عباس زاده , امین نصرتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی حاضر به منظور گردآوری شواهدی در خصوص بررسی رابطه بین عملکرد اقتصادی شرکت‌ها و سطح معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است که تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. در صورت وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات، انتظار می‌رود که سطح معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای عملکرد اقتصادی رابطه داشته باشد. براساس تئوری نمایندگی، منافع مدیران از مالکان شرکت‌ها جدا بوده و افزایش سود اقتصادی (EVA) می‌تواند احتمال وقوع معامله با اشخاص وابسته را افزایش ‌دهد. در پژوهش حاضر معامله با اشخاص وابسته، به منزله متغیر وابسته و از معیارهای اقتصادی شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در جایگاه متغیر مستقل استفاده شده است. نمونه پژوهش 85 شرکت است که طی سالهای 1387 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. یافته‌های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان می‌دهد بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجود دارد و ارزش افزوده بازار (MVA) و با سطح معاملات با اشخاص وابسته مورد تأیید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, معاملات با اشخاص وابسته, ارزش افزوده اقتصادی, ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده, ارزش افزوده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062436,
author = {نصیرزاده, فرزانه and عباس زاده, محمدرضا and امین نصرتی},
title = {بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی کیش},
year = {2015},
location = {کیش, ايران},
keywords = {معاملات با اشخاص وابسته، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A نصیرزاده, فرزانه
%A عباس زاده, محمدرضا
%A امین نصرتی
%J کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی کیش
%D 2015

[Download]