سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , محمود لاری دشت بیاض , مرضیه هدایتی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود. برای آزمون این روابط تعداد 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاای 1131 تاا 1132 بررسای و باا استفاده از نرمافزار Eviews دادهها تجزیهوتحلیل شد. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از سه روش مجزا طریق)درآم اد احتیاطی، اقالم تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش( و یک روش ترکیبی آنها استفاده شد. نتایج نشان میدهد استفاده از بدهی کوتاه مدت )بلندمدت( بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر کمتر )بیشتر( دارد ولی از لحاظ آماری بی معناست.

کلمات کلیدی

, سررسید بدهی, کارایی سرمایه گذاری, کیفیت گزارشگری مالی, بیش سرمایه گذاری, کم سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062438,
author = {نصیرزاده, فرزانه and لاری دشت بیاض, محمود and هدایتی پور, مرضیه},
title = {بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سررسید بدهی، کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، بیش سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
%A نصیرزاده, فرزانه
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A هدایتی پور, مرضیه
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری
%D 2015

[Download]