چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( بررسی اثر اجتناب از مالیات و حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , طیبه غلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر اجتناب از مالیات بر حق الزحمه حسابرسی و تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات با حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. در این پژوهش رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با متغیرهای اجتناب از مالیات، نوع موسسه حسابرسی، سهامداران نهادی، استقلال هیتت مدیره،، اثر متقابل اجتنتاب از مالیات و نتوع موسسه حسابرسی، اثر متقابل اجتناب از مالیات و سهامداران نهادی و اثر متقابل اجتناب از مالیات و استقلال هیتت مدیره بررسی میشود. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون حداقج مربعات معمولی می- باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 241 شرکت پذیرفته شد، در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ از 1387 تا 1393می باشتد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد، اجتناب از مالیات، سهامداران نهادی ، استقلال هیئت مدیره، واثر متقابل اجتناب از مالیات و استالل هیتت مدیر، رابطه معنادار بتا حتقالزحمته حسابرستی دارنتد و رابطتهای بتین نتوع موسسته حسابرسی ، اثر متالابج اجتناب از مالیات و سهامداران نهادی و اثر متالابج اجتناب از مالیات و نوع موسسه حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی یافت نشد.

کلمات کلیدی

, اجتناب از مالیات, حاکمیت شرکتی, حق الزحمه حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062440,
author = {نصیرزاده, فرزانه and طیبه غلامی},
title = {بررسی اثر اجتناب از مالیات و حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اجتناب از مالیات، حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اجتناب از مالیات و حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی
%A نصیرزاده, فرزانه
%A طیبه غلامی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]