مهندسی عمران فردوسی, دوره (30), شماره (1), سال (2018-1) , صفحات (79-92)

عنوان : ( اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک )

نویسندگان: مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بتن پلاستیک، بتنی با مقاومت کمتر، شکل‌پذیری بالاتر و نفوذپذیری کمتر از بتن معمولی، یکی از روش های مؤثر جهت کنترل تراوش سازه های آبی احداث شده روی پی های آبرفتی تغییر شکل‌پذیر می باشد. با توجه به تفاوت های رفتاری بتن پلاستیک نسبت به بتن های معمولی، اکثر مدل های رفتاری پیشنهاد شده برای بتن های معمولی، توانایی بسیار محدودی در شبیه‌سازی رفتار تغییرشکلی مصالح بتن پلاستیک را دارا می باشند و در اکثر موارد مدل ساده مورکولمب را برای این مصالح در نظر می‌گیرند. از این‌رو تعیین یک مدل رفتاری مناسبی که بتواند رفتار تنش-کرنش و کرنش حجمی-محوری مصالح بتن پلاستیک را به‌طور مناسبی پیش‌بینی نماید ضروری می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از یک سری نتایج آزمون‌های سه-محوری زهکشی شده بر روی مصالح بتن پلاستیک، رفتار مصالح با یک مدل الاستوپلاستیک که ویژگی های رفتاری سخت-شوندگی و نرم شوندگی کرنشی مصالح در آن درنظر گرفته می شود با استفاده از برنامه تفاضل محدود FLAC2D شبیه‌سازی‌شده است. بدین منظور با پیشنهاد توابع اصطکاک، چسبندگی و اتساع بسیج شده ویژه ای برای مدل رفتاری مذکور، سطح تسلیم و پتانسیل آن به‌گونه‌ای اصلاح‌شده است که قابلیت مناسبی در شبیه سازی رفتار تنش-کرنش و کرنش محوری-حجمی بتن پلاستیک را در شرایط بارگذاری آزمون‌ سه محوری زهکشی شده داشته باشد. نتایج این شبیه‌سازی نشان می دهد، مدل رفتاری اصلاح‌شده کارایی بسیار مناسبی در شبیه سازی رفتار مصالح بتن پلاستیک را دارد.

کلمات کلیدی

, مدل رفتاری الاستو-پلاستیک, بتن پلاستیک, مدل رفتاری سخت شونده-نرم شونده کرنشی, آزمایش سه محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062442,
author = {مهماندوست کتلر, مسعود and اخترپور, علی and سالاری, مرتضی},
title = {اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2018},
volume = {30},
number = {1},
month = {January},
issn = {2783-2805},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {مدل رفتاری الاستو-پلاستیک، بتن پلاستیک، مدل رفتاری سخت شونده-نرم شونده کرنشی، آزمایش سه محوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک
%A مهماندوست کتلر, مسعود
%A اخترپور, علی
%A سالاری, مرتضی
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2018

[Download]