ذهن, دوره (19), شماره (74), سال (2018-7) , صفحات (25-49)

عنوان : ( تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه )

نویسندگان: محمد فروغی , هادی وکیلی , اعظم قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ابتدا اصول کلی و مشترک قائلان به نظریه‌های مادی­انگارانه و دیدگاه‌های مخالف دوگانه‌انگاری، که برای اختصار آنها را «قائلان به مادیت ادراک» می‌نامیم، بر می­شماریم؛ ادلۀ یادشده در دو دستۀ کلی قرار می­گیرند: دلایلی که در رد دوگانه­انگاری جوهری اقامه شده است و دلایلی که برای اثبات دیدگاه­های یگانه­انگاری ارائه گردیده است. سپس به تحلیل و بررسی این دلایل می­پردازیم. در پایان با بررسی دلایل مختلف، مشخص شد که دو دیدگاه رفتارگرایی و کارکردگرایی برای ادعای خود دلیلی اقامه نکرده‌اند. دلایل مطرح‌شده برای ماتریالیسم حذف­گرا و این­همانی به این دلیل که بر پایۀ استقرا هستند یا امید به پیشرفت دانش عصب­شناسی در آینده، بسی جای تأمل ندارند؛ ولی نشان داده شد که برهان­های ناتوانی تبیین دیدگاه دوگانه­انگاری، تاریخ تکاملی، وابستگی عصبی، تأثیر روان‌گردان‌ها بر آگاهی و برهان مغز دوپاره، خدشه‌پذیر نیستند؛ ولی با نظر صدرالمتألهین مبنی بر جسمانیۀ­الحدوث وروحانیۀ­البقا بودن نفس انسانی سازگاری دارند.

کلمات کلیدی

ادراک؛ مادیت؛ دوگانه‌انگاری؛ فیزیکالیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062444,
author = {فروغی, محمد and هادی وکیلی and اعظم قاسمی},
title = {تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه},
journal = {ذهن},
year = {2018},
volume = {19},
number = {74},
month = {July},
issn = {1735-0743},
pages = {25--49},
numpages = {24},
keywords = {ادراک؛ مادیت؛ دوگانه‌انگاری؛ فیزیکالیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه
%A فروغی, محمد
%A هادی وکیلی
%A اعظم قاسمی
%J ذهن
%@ 1735-0743
%D 2018

[Download]