دانش حسابرسی, دوره (16), شماره (65), سال (2017-3) , صفحات (199-213)

عنوان : ( بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان )

نویسندگان: زینب طاهری , محسن مرادی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع ترک خدمت حسابرسان و تمایل آنها به جابه جایی از موسسات حسابرسی، دغدغه ای است که نه تنها ذهن مدیریت موسسات، بلکه کیفیت خدمات حسابرسی را دست خوش چالش کرده است. لذا، به دلیل اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ادراک از فرصت های رشد حرفه ای، بر میل به جابه جایی حسابرسان )سطح حسابرس( می باشد. برای اجرایی نمودن این پژوهش، یک پرسش نامه استاندارد، در بین حسابرسانی که در سال 1393 ، در سطح حسابرسِ موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، شاغل بوده، توزیع گردید و پاسخ های جمع آوری AMOS شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر و به کمک نرم افزارهای مبنای آزمون فرضیه های تحقیق قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که، از دیدگاه ،SPSS و این حسابرسان، آموزش اثربخش به حسابرسان و اعتبار سازمانی موسسات حسابرسی، بر ادراک از فرصت های رشد حرفه ای آنها تاثیر مثبت دارد. همچنین، از منظَر این سطح از حسابرسان، ادراک از فرصت های رشد حرفه ای، بر رضایت شغلی آنها موثر است. به علاوه، رضایت شغلی حسابرسان )سطح حسابرس(، بر تعهد سازمانی آنها، تاثیر مثبت داشته، ولی تعهد سازمانی آنها، بر میل به جابه جایی این سطح از حسابرسان، تاثیر منفی دارد.

کلمات کلیدی

, فرصت های رشد حرفه ای, رضایت شغلی, تئوری مبادله اجتماعی, تعهد سازمانی, جابه جایی حسابرسان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062447,
author = {زینب طاهری and محسن مرادی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2017},
volume = {16},
number = {65},
month = {March},
issn = {1681-9691},
pages = {199--213},
numpages = {14},
keywords = {فرصت های رشد حرفه ای، رضایت شغلی، تئوری مبادله اجتماعی، تعهد سازمانی، جابه جایی حسابرسان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان
%A زینب طاهری
%A محسن مرادی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2017

[Download]