بوم شناسی گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (33-42)

عنوان : ( اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col )

نویسندگان: مریم ربانی , رویا رضائیان دلویی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده استفاده از فرآوردههای طبیعی به جای مواد شیمیایی و آنتیبیوتیکها در مهار باکتریها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این تحقیق با هدف تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس بر دو باکتری Xanthomonas campestris و Echerichia colis در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. فعالیت ضدباکتریایی اسانس در مقایسه با آنتیبیوتیک جنتامایسین با استفاده از روش نشر در آگار تعیین گردید. حداقل غلظت باکتریایستایی اسانس با استفاده از روش سری دو برابر 0 تا 0% در محیط کشت آگار مغذی مشخص شد. / رقت لولهای با تهیه غلظتهای مختلف از 000 حداقل غلظت کشندگی نیز با استفاده از روش کشت در محیط آگار مغذی تعیین گردید. همچنین ترکیبات شیمیایی اسانس اسطوخودوس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی شناسایی گردید. میانگین قطر هاله عدم رشد در باکتری X. campestris 0/ از 3۳ ± 0/ 3 تا ۷۷ /۳3 ± ۸۳ میلیمتر به /۷ 0 تا % 0 و در باکتری / ترتیب در غلظتهای ۵۳ E. coli 0/ 0 تا 0% از ۷ / در غلظتهای ۸۵۳ 0 تا /۳ ± ۸۷ میلیمتر متغیر بود. حداقل غلظت باکتریایستایی و کشندگی اسانس اسطوخودوس علیه /۶ ± 0/۹ باکتری X. campestris به ترتیب معادل ۸ و ۵% و در مورد باکتری E. coli 0و / ب ه ترتیب معادل ۸۵۳ - 00 %( و ۳،۸ / %0 بود. بیشترین ترکیبات تشکیلدهنده اسانس اسطوخودوس شامل لینالول ) ۹0 /۵۳ ۵۸ %( بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که میتوان از اسانس اسطوخودوس به عنوان / سینئول ) ۳ ترکیب ضدمیکروبی طبیعی در مبارزه با این دو باکتری بیماریزا استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آللوپاتیف, باکتری ایستایی, باکتری کشی, حداقل غلظت کشندگی, حداقل غلظت مهارکنندگی, فعالیت ضدباکتریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062448,
author = {مریم ربانی and رویا رضائیان دلویی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col},
journal = {بوم شناسی گیاهان زراعی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-7957},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {آللوپاتیف، باکتری ایستایی، باکتری کشی، حداقل غلظت کشندگی، حداقل غلظت مهارکنندگی، فعالیت ضدباکتریایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col
%A مریم ربانی
%A رویا رضائیان دلویی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J بوم شناسی گیاهان زراعی
%@ 2423-7957
%D 2014

[Download]