زن و مطالعات خانواده, دوره (7), شماره (25), سال (2015-12) , صفحات (149-160)

عنوان : ( نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی )

نویسندگان: مونا کارگر , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک های حل مسأله در مادران کودکان استثنایی بود . تعداد نمونه این پژو هش 75 نفر از مادران دارای کودک معلول ( نابینا، ناشنوا، معلول جسمی، ...) بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش که یک مطالعه همبستگی است از پرسش نامه های سبک حل مسأله کسیدی و لانگ و مقیاس سازگاری زناشویی اسپینر (DAS) استفاده شد.

کلمات کلیدی

, سبک حل مسئله, سازگاری زناشویی, مادران کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062458,
author = {کارگر, مونا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی},
journal = {زن و مطالعات خانواده},
year = {2015},
volume = {7},
number = {25},
month = {December},
issn = {2008-7225},
pages = {149--160},
numpages = {11},
keywords = {سبک حل مسئله; سازگاری زناشویی; مادران کودکان استثنایی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی
%A کارگر, مونا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J زن و مطالعات خانواده
%@ 2008-7225
%D 2015

[Download]