پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-4) , صفحات (73-106)

عنوان : ( طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران )

نویسندگان: محمد اکبری بورنگ , علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , حسین شکوهی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گسترش آموزش مجازی در نظام آموزش عالی و بارز بودن اهمیتی که تدریس مجازی با کیفیت در دوره های مجازی دارد، هدف از این پژوهش طراحی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظام آموزش عالی ایران بود. برای طراحی الگو از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. قلمرو مطالعاتی منابع چاپی و الکترونیکی در خصوص تدریس مجازی و عناصر آن بود. به منظور اعتباربخشی الگو از روش توصیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصصان، استادان و صاحب نظران آموزش مجازی بود، نمونه پژوهش با روش نمونه گیری ملاک- محور، بر اساس ملاک هایی مانند داشتن مقاله، کتاب، ترجمه یا تدریس در دوره های مجازی، 30 نفر انتخاب شدند که اعتبار الگوی پیشنهادی را بررسی کردند. در زمینه طراحی الگوی تدریس مجازی با کیفیت، نظریه ارتباط گرایی در این الگو به عنوان مبنا مدنظر قرار گرفت. بر اساس مبانی ذکر شده ویژگی های عناصر الگوی تدریس با کیفیت در نظام آموزش عالی ارائه شد و در نهایت اعتبار الگوی مذکور توسط متخصصان و صاحبنظران بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. در الگوی طراحی شده، فعالیت یاددهی- یادگیری یا اجرای تدریس در قالب سه مرحله طراحی، اجرا و ارزشیابی ارائه شد. این سه مرحله منفک از هم نبوده و با هم تعامل دارند. همچنین ویژگی های مربوط به عنصر فرآیند یاددهی- یادگیری مربوط به این الگو تبیین شد.

کلمات کلیدی

, طراحی الگو, تدریس مجازی, کیفیت, نظام آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062462,
author = {محمد اکبری بورنگ and علی اکبر عجم and جعفری ثانی, حسین and حسین شکوهی فرد},
title = {طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران},
journal = {پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2476-5783},
pages = {73--106},
numpages = {33},
keywords = {طراحی الگو، تدریس مجازی، کیفیت، نظام آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران
%A محمد اکبری بورنگ
%A علی اکبر عجم
%A جعفری ثانی, حسین
%A حسین شکوهی فرد
%J پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
%@ 2476-5783
%D 2016

[Download]