کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (120-145)

عنوان : ( شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه )

نویسندگان: محمدرضا نوشی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه انجام شد. روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق ساخته بود. این پژوهش دارای دو جامعه آماری بود، یکی کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و وب‌سایت آن و دیگری، مراجعان‌کتابخانه ‌مرکزی‌آستان‌قدس‌رضوی‌ بودند. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، حجم نمونه تعیین شد (180 نفر) و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی اعضای نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس صورت گرفت که در سطح توصیفی از جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون کولوموگروف-اسمیرنف و آزمون تی یک نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌ها: کتابخانه مرکزی ‌آستان‌قدس‌رضوی بیشتر از شیوه‌های سنتی در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی استفاده می‌کند و در کل این کتابخانه بیش از 50 درصد از کل شیوه‌های شناسایی شده ترفیع و ترویج خدمات را استفاده می‌کند. نقش شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات در آشنایی پاسخگویان با کتابخانه و خدمات آن بیش از حد متوسط و در مورد شیوه‌های الکترونیکی در حد متوسط بود. اصالت/ارزش: این پژوهش از پژوهش‌های معدود در حوزه کتابخانه‌هاست که منحصراً به آمیخته ترفیع و ترویج خدمات و آن‌هم از دیدگاه مراجعان کتابخانه می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به مسئولان این کتابخانه در جهت آشناسازی هرچه بیشتر مراجعان با خدمات گسترده این کتابخانه و به تبع آن استفاده بیشتر از این کتابخانه و در نهایت رسیدن به جایگاه واقعی آن کمک کند.

کلمات کلیدی

, بازاریابی, ترفیع وترویج خدمات, کتابخانه مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062469,
author = {نوشی, محمدرضا and تجعفری, معصومه and نوکاریزی, محسن},
title = {شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {2},
month = {August},
issn = {1680-9637},
pages = {120--145},
numpages = {25},
keywords = {بازاریابی، ترفیع وترویج خدمات، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه
%A نوشی, محمدرضا
%A تجعفری, معصومه
%A نوکاریزی, محسن
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2017

[Download]