بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (57-68)

عنوان : ( بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان )

نویسندگان: زینب رحمانی , سعید حسنی , سعید زره داران , سونیا زکی زاده , علیرضا خان احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) یک آنزیم میکروزومی است که مرحله نهایی سنتز تری گلیسرید ها یعنی تبدیل دی آسیل گلیسرول به تری آسیل گلیسرول را تسریع می کند. هدف از این پژوهش، مطالعه چندشکلی اگزون 17 ژن DGTA1 و بررسی ارتباط آن با رکوردهای درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد حسین آباد شیروان بود. بدین منظور از 100 راس میش بطور تصادفی رکورد شیر گرفته شد و با دستگاه اکومیلک توتال، درصد چربی آن تعیین گردید. همچنین، DNA این میش ها استخراج و با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، یک قطعه ی 309 جفت بازی اگزون 17 این ژن تکثیر شد. ژنوتیپ ها به روش PCR-RFLP و هضم با آنزیم اندونوکلئاز ALuI تعیین شدند. فراوانی آلل C و T این ژن به ترتیب 65/0 و 35/0 محاسبه شد. آنالیز آماری با رویه GLM نرم-افزار SAS 9.1 انجام شد و بیانگر ارتباط معنی دار ژنوتیپ ها با درصد چربی شیر میش ها بود (05/0P<)، به طوری که درصد چربی شیر میش های با ژنوتیپ TT نسبت به میش های با ژنوتیپ CC بیشتر بود. نتایج پژوهش ما نشان داد که از چندشکلی اگزون 17 ژن DGTA1 می توان برای افزایش درصد چربی شیر گوسفند در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, ژن , DGAT1 درصد شیر چربی , گوسفند, چندشکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062472,
author = {زینب رحمانی and سعید حسنی and زره داران, سعید and سونیا زکی زاده and علیرضا خان احمدی},
title = {بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {February},
issn = {2228-6705},
pages = {57--68},
numpages = {11},
keywords = {ژن ،DGAT1 درصد شیر چربی ، گوسفند، چندشکلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان
%A زینب رحمانی
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A سونیا زکی زاده
%A علیرضا خان احمدی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6705
%D 2017

[Download]