علوم دامی, دوره (6), شماره (113), سال (2017-2) , صفحات (17-30)

عنوان : ( تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون )

نویسندگان: اکرم شبانی , فتح اله بلداجی , بهروز دستار , تقی قورچی , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون انجام شد. تخمیر هر کیلوگرم ضایعات ماهی با 15 درصد ملاس و 5 درصد کشت آغازگر (حاوی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و قارچ آسپرژیلوس اوریزا) صورت پذیرفت. پس از 15 روز تخمیر، pH و جمعیت باکتری های اسید لاکتیک به ترتیب از 12/6 و 99/6 در ضایعات ماهی به 91/3 و 88/11 در ضایعات ماهی تخمیری تغییر یافت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر سویه کاب در قالب طرح کاملاً تصادفی به 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 12 جوجه اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایش شامل جایگزینی 0، 3، 6، 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بود. نتایج آزمایش نشان داد که جایگزینی سطوح مختلف ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره های غذایی جوجه های گوشتی سبب کاهش pH چینه دان و ایلئوم در مقایسه با گروه شاهد شد. تغذیه ضایعات ماهی تخمیری در سنین 22-11 روزگی و 42-23 روزگی سبب افزایش جمعیت باکتری های اسید لاکتیک در چینه دان و کاهش کلی فرم ها در ایلئوم جوجه های گوشتی شد. در سن 42-23 روزگی، مقدار کلسترول کل، تری گلیسرید، VLDL و LDL سرم خون در تیمارهای حاوی ضایعات ماهی تخمیری نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با ضایعات ماهی تخمیری در جیره غذایی سبب تضمین بهداشت و سلامت عمومی جوجه های گوشتی از طریق بهبود تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و کاهش کلسترول خون می شود.

کلمات کلیدی

, باکتری های اسید لاکتیک, تخمیر, جوجه گوشتی, ضایعات ماهی, کلسترول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062473,
author = {اکرم شبانی and فتح اله بلداجی and بهروز دستار and تقی قورچی and زره داران, سعید},
title = {تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون},
journal = {علوم دامی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {113},
month = {February},
issn = {2588-6436},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {باکتری های اسید لاکتیک، تخمیر، جوجه گوشتی، ضایعات ماهی، کلسترول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون
%A اکرم شبانی
%A فتح اله بلداجی
%A بهروز دستار
%A تقی قورچی
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2017

[Download]