آب و توسعه پایدار, دوره (3), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (63-72)

عنوان : ( روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب )

نویسندگان: احسان عظیمی قالی باف , سعیدرضا خداشناس , الهام قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر ساله میلیون ها دلار در سراسر جهان صرف تعمیر و نگهداری شبکه های اضلاب و واحدهای تصفیه فاضلاب می شود. اصلی ترین دلیل خوردگی و بوی نامطمبوع شبکه های فاضلاب، تولید و انتشار سولفید هیدروژن شناخته شده است. پیش بینی دقیق تولید سولفید هیدروژن در شبکه های جمع آوری فاضلاب به مهندسین و مدیران کمک می کند تا برای مدیریت بهینه و انجام تحلیل برای کسب اطمینان، به دنبال استراتژی مناسب باشند. هدف از این مطالعه، مروری بر دستاوردهای موجود در زمینه پیش بینی تولید سولفید در شبکه های فاضلاب می باشد. در این پژوهش معادلات پیش بینی تولید سولفید معرفی شده و مورد بحث قرار گرفته است. با دسترسی به چنین معادلاتی می توان وضعیت هر شبکه در حال بهره برداری را ارزیابی نموده، نقاط بحرانی آن را از نظر خوردگی شناسایی کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب تابعی از خصوصیات هیدرولیکی و مشخصات کیفی فاضلاب است. این در حالی است که در اکثر مدل های ارائه شده در این پژوهش غلظت مواد آلی ) COD و BOD ( به عنوان پارامتر اصلی در تعیین میزان تولید سولفید هیدروژن در شبکه های جمع آوری فاضلاب در نظر گرفته شده است. البته این نکته قابل ذکر است که شاخص ORP و pH م یتواند به عنوان یک شاخص موثر در ارزیابی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب استفاده شود. آنچه در بهره برداری و مدیریت شبکه های جمع آوری فاضلاب اهمیت دارد، تصمیم گیری و تصمیم سازی در لحظه می باشد؛ لذا مدل های مبتنی بر پارامترهای COD و BOD بیشتر جنبه انجام مطالعات فنی دارد و از نظر جنبه بهره برداری مدل های مبتنی بر ORP دارای اهمیت ویژه ای هستند. در نهایت مطالعه ای که به منظور صحت سنجی مدل ها در منطق هی غرب مشهد انجام شد، نشان می دهد که به طورکلی مدل های Nielsen ،Boon و Hvitved پیش بینی های صحیح تری را نسبت به دیگر مدل های ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, سولفید هیدروژن, خوردگی, شبکه فاضلاب, مدل های پیش بینی تولید سولفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062480,
author = {احسان عظیمی قالی باف and خداشناس, سعیدرضا and الهام قربانی},
title = {روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2017},
volume = {3},
number = {2},
month = {February},
issn = {2423-5474},
pages = {63--72},
numpages = {9},
keywords = {سولفید هیدروژن، خوردگی، شبکه فاضلاب، مدل های پیش بینی تولید سولفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب
%A احسان عظیمی قالی باف
%A خداشناس, سعیدرضا
%A الهام قربانی
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2017

[Download]