کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-5) , صفحات (123-150)

عنوان : ( مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر) )

نویسندگان: سمانه وکیلی ازغندی , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و مقایسه میزان اهمیت ملاک های نوجوانان شهری و روستایی برای انتخاب کتاب بر اساس شرایط اجتماعی، امکانات شهری و روستایی بود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دانش آموزان 12 تا 16 سال مدارس شهرستان کاشمر شامل مناطق شهری و روستایی بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد. مقدار آلفا به ترتیب برابر با 0.86 و 0.84 بود. یافته ها: نتایج به دست آمده، میزان اهمیت هریک ازملاک های اصلی و ملاک های فرعی انتخاب کتاب برای نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی را مشخص کرد. در اولویت بندی ملاک های اصلی انتخاب کتاب، نوجوانان شهری، کیفیت محتوا را اولویت نخست و قیمت را اولویت آخر خود انتخاب کردند. همچنین نوجوانان روستایی در اولویت بندی ملاک های اصلی انتخاب کتاب، قیمت را اولویت نخست و اعتبار ناشر را اولویت آخر خود برگزیدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی در خصوص میزان اهمیت ملاک های انتخاب کتاب وجود داشت (000/0p =). همچنین مشخص گردید که بین میزان اهمیت ملاک های انتخاب کتاب در طبقات ضعیف، متوسط و بالای اجتماعی- اقتصادی تفاوت معناداری وجود داشت (000/0p =). افزون براین، رابطه معنادار بین سطح تحصیلات والدین و میزان اهمیت ملاک های انتخاب کتاب تأیید شد.

کلمات کلیدی

, ملاک های انتخاب کتاب, نوجوانان شهری, نوجوانان روستایی, شرایط اقتصادی- اجتماعی, شهرستان کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062481,
author = {وکیلی ازغندی, سمانه and نوکاریزی, محسن and تجعفری, معصومه},
title = {مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر)},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2017},
volume = {18},
number = {4},
month = {May},
issn = {1680-9637},
pages = {123--150},
numpages = {27},
keywords = {ملاک های انتخاب کتاب، نوجوانان شهری، نوجوانان روستایی، شرایط اقتصادی- اجتماعی، شهرستان کاشمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر)
%A وکیلی ازغندی, سمانه
%A نوکاریزی, محسن
%A تجعفری, معصومه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2017

[Download]