همایش ملی گیاهان دارویی , 2017-03-08

عنوان : ( بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: مهدی اخلاقی , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل مقاومت روز افزون باکتریهای بیماریزای گیاهی به سموم شیمیایی و آنتیبیوتیکها محققین در پی یافتن مواد ضد میکروبی با منشأ طبیعی میباشند. در این پژوهش اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی شش گیاه دارویی کاکوتی، افسنطین، عامل بیماری آتشک مورد بررسی قرار گرفت. به این Erwinia amylovora بابونه، زیتون تلخ، کندل و چوج علیه باکتری منظور، عصاره اتانولی گیاهان فوق پس از مراحل جمع آوری و شناسایی به روش غوطهوری بدست آمد. با استفاده از روش تعیین گردید. قطر )MBC( و حداقل غلظت کشندگی عصارهها )MIC( رقیق سازی در میکروپلیت، حداقل غلظت بازداندگی هاله عدم رشد از آزمون انتشار در آگار با استفاده از دیسک تعیین شد. کدورت سوسپانسیون میکروبی با استفاده از روش 1 تعیین شد. از محیطهای کشت آگار غذایی و مولرهینتون مایع جهت تهیه رقت × 118 CFU/ml اسپکتروفتومتری معادل استفاده شد. نتایج نشان داد که عصاره کاکوتی دارای بیشترین اثر ضد میکروبی علیه باکتری عامل آتشک میباشد و کمترین اثر مربوط به عصاره گیاه بابونه است. بنابراین استفاده از عصاره گیاهان دارویی مانند کاکوتی و گیاهان هم خانواده میتواند ما را در رسیدن به روش پایدار در کنترل بیماری آتشک رهنمون سازد.

کلمات کلیدی

, آتشک, اثر ضد میکروبی, عصاره گیاهی, کنترل, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062512,
author = {اخلاقی, مهدی and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2017},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {آتشک، اثر ضد میکروبی، عصاره گیاهی، کنترل، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی
%A اخلاقی, مهدی
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2017

[Download]