علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (235-246)

عنوان : ( بررسی اثر تنش خشکی و شرایط رطوبتی گیاه مادری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana) )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , علیرضا برجسته , اسکندر زند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار به منظور بررسی اثر تنش خشکی(پتانسیل-های صفر، 2/0- ، 4/0- ، 8/0- و 1- مگاپاسکال)روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف های وحشی حاصل از بذور تولید شده تحت رژیم های آبیاری متفاوت (تامین 100% ، 80% و 60% نیاز آبی گندم از مرحله ساقه رفتن گندم تا انتهای فصل رشد)، در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا شد.درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، شاخص قدرت بذر و وزن خشک و سطح سبز گیاهچه صفات اندازه گیری شده در این آزمایش بود. بر اساس نتایج اثر رژیم آبیاری حاکم بر گیاه مادری و تنش خشکی در زمان جوانه زنی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های یولاف معنی دار بود.با کاهش پتانسیل آب به 1- مگاپاسکال در تمامی رژیم های آبیاری، سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص قدرت بذر کاهش یافت.بیشترین درصد جوانه زنی و سرعت آنو طول ریشه چه در این پتانسیل آب مربوط به رژیم آبیاری تامین60% نیاز آبی بود وکمترین وزن خشک ساقه چه در رژیم آبیاری 80% مشاهده شد.گیاهچه های حاصل از بذوری که در پتانسیل های آب بیشتر از 4/0- مگاپاسکال جوانه زدند، وزن خشک و سطح برگ کمتری داشتند.نتایج آزمایش نشان داد که وقوع تنش خشکی در مزرعه گندم آلوده به علف هرز یولاف وحشی، قابلیت جوانه زنی بذر این علف هرز را در شرایط تنش خشکی افزایش داد.

کلمات کلیدی

, کم آبیاری, پتانسیل آبی, ریشه چه, ساقه چه, سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062519,
author = {نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and برجسته, علیرضا and اسکندر زند},
title = {بررسی اثر تنش خشکی و شرایط رطوبتی گیاه مادری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana)},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {May},
issn = {2322-2646},
pages = {235--246},
numpages = {11},
keywords = {کم آبیاری، پتانسیل آبی، ریشه چه، ساقه چه، سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش خشکی و شرایط رطوبتی گیاه مادری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana)
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A برجسته, علیرضا
%A اسکندر زند
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2017

[Download]