جستارهای نوین ادبی, دوره (49), شماره (192), سال (2016-6) , صفحات (21-46)

عنوان : ( رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی )

نویسندگان: آزاده نجفی , محمدرضا پهلوان نژاد , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر که بخشی از پژوهشی گسترده در مورد کاربست نظریه فضاهای ذهنی در تحلیل متون روایی است، در پی آن است که یک تحلیل شناختی نین و روش مندی از متن روایی به دست دهد و در پی ارائه پاسخی برای این پرسش در زبان شناسی شناختی باشد که چگونه فرایندهای زبانی مختلف می توانند در پیدایش "داستان نوظهور" در یک متن روایی به کار روند. نخستین و اساسی ترین گام در رسیدن به این هدف، ارائه الگویی شناختی-تحلیلی است که فرآیندهای شکل گیری معنا را در متون روایی بررسی کند. در این راستا، نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه (1985،1994،1997) و روش شناسی دنسیگر بر پایه آن (2008،2012) استدلال های محکمی در مورد فرآیند معناسازی در گفتمان ارائه می دهند. بر این اساس، این مقاله به تبیین چگونگی فرآیند معناسازی در یک متن داستانی به زبان فارسی می پردازد. هدف از ارائه این تحلیل، در درجه اول، آزمایش کاربست مفاهیم بنیادین نظریه فضاهای ذهنی در تحلیل شناختی متن های روایی و در درجه دوم، معرفی الگوی ان ام اس بی، به عنوان یه ابزار شناختی نوین و روش مند در روایت شناسی شناختی است. یافته ها نشان می دهد فضاهای ذهنی روایی، افق هایی را برای کشف پیچیدگی ها و ویژگی های معناسازی در روایت های داستانی آشکار می سازد.

کلمات کلیدی

, تحلیل شناختی, معناسازی, فضاهای ذهنی روایی, داستان نوظهور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062524,
author = {نجفی, آزاده and پهلوان نژاد, محمدرضا and شریفی, شهلا},
title = {رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2016},
volume = {49},
number = {192},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {21--46},
numpages = {25},
keywords = {تحلیل شناختی; معناسازی; فضاهای ذهنی روایی; داستان نوظهور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی
%A نجفی, آزاده
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A شریفی, شهلا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2016

[Download]