بوم شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (17), سال (2016-12) , صفحات (51-64)

عنوان : ( مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار )

نویسندگان: علیرضا باقری , رضا قربانی , محمد بنایان اول , اورس شافنر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت تنوع گیاهی و به‌منظور ارزیابی اثر فشار چرا بر غنای گونه‌ای و ساختار جوامع گیاهی این مطالعه صحرایی در پارک ملی گلستان و نواحی اطراف، واقع در شمال شرقی ایران به اجرا در آمد. به این منظور از زیستگاه‌های دست نخورده، رها شده، تحت چرای فصلی و تحت چرای شدید، با استفاده از ویتاکر پلات اصلاح شده در 4 مقیاس مکانی 1، 10، 100 و 1000 مترمربعی و در 6 تکرار نمونه‌برداری انجام شد. نتایج نشان دادند که زیستگاه‌های مختلف از نظر ترکیب تیره‌ها و گونه‌های گیاهی با یکدیگر متفاوت بودند و با افزایش شدت چرا بر اهمیت تروفیت‌ها افزوده و از اهمیت همی‌کریپتوفیت‌ها و فانروفیت‌ها کاسته شد. هم‌چنین افزایش شدت چرا منجربه کاهش غنای گونه‌ای شد. میانگین غنای گونه‌ای زیستگاه‌های مورد مطالعه در هر چهار مقیاس نمونه‌برداری تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند. براساس نتایج به‌دست آمده در مناطق تحت ‌‌تأثیر چرای شدید غنای گونه‌ای به‌شدت کاهش یافته و حفاظت در برابر چرای دام در حفظ تنوع گونه‌های گیاهی نقش مهمی‌ را ایفا کرده است.

کلمات کلیدی

, پارک ملی گلستان, شدت چرا, نمونه‌برداری چند مقیاسه, مناطق حفاظت شده, غنای گونه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062533,
author = {علیرضا باقری and قربانی, رضا and بنایان اول, محمد and اورس شافنر},
title = {مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار},
journal = {بوم شناسی کاربردی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {December},
issn = {2251-9157},
pages = {51--64},
numpages = {13},
keywords = {پارک ملی گلستان، شدت چرا، نمونه‌برداری چند مقیاسه، مناطق حفاظت شده، غنای گونه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار
%A علیرضا باقری
%A قربانی, رضا
%A بنایان اول, محمد
%A اورس شافنر
%J بوم شناسی کاربردی
%@ 2251-9157
%D 2016

[Download]