پژوهش آب ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (143-152)

عنوان : ( مدل سازی تجربی تأثیر شرایط غیردائمی جریان بر رفتار بستر فرسایش پذیر )

نویسندگان: اشکان آل بویه , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رگبارهای ناگهانی و وقایعی همچون شکست سد، احتمال وقوع سیلاب های سریع را که دارای زمان پایه به نسبت کوتاه و دبی اوج بالایی هستند را به دنبال دارد. در این پژوهش آزمایشگاهی با شبیه سازی جریان بر بستر رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک اثر سیلاب های سریع بر فرسایش پذیری بستر بررسی شد. در این راستا مجموعه هیدروگراف های مختلف مثلثی ٩٠ و ١٢٠ ثانیه روی بستر قابل فرسایش و با ، شکل با دبی اوج دربازه ٢٠ تا ٥٥ لیتر بر ثانیه بر متر و سه زمان پایه ٦٠ ٢ میلی متر آزمایش شد. نتایج نشان داد وجود جریان پایه و رخداد هیدروگراف جریان، / دانه بندی دارای قطر متوسط ٥ فرسایش بستر رسوبی را افزایش می دهد. برای هیدروگراف های دارای دبی اوج یکسان، هنگامی که زمان پایه هیدروگراف آنها ١ و ٢ برابر شود، مقدارکل رسوب فرسایش یافته، به ترتیب ٤٥ و ٩٢ درصد افزایش می یابد. همچنین تغییر تراز بستر /٥ رسوبی نشان داد که بیشترین مقدار فرسایش در ابتدای آن صورت میگیرد

کلمات کلیدی

, جریان غیرماندگار, سیلاب سریع, بستر زنده, جریان پایه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062535,
author = {آل بویه, اشکان and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {مدل سازی تجربی تأثیر شرایط غیردائمی جریان بر رفتار بستر فرسایش پذیر},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1235},
pages = {143--152},
numpages = {9},
keywords = {جریان غیرماندگار، سیلاب سریع، بستر زنده، جریان پایه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی تجربی تأثیر شرایط غیردائمی جریان بر رفتار بستر فرسایش پذیر
%A آل بویه, اشکان
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2016

[Download]