علوم باغبانی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (151-162)

عنوان : ( اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی )

نویسندگان: سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کم آبی یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. هرگاه میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد کم آبی پدید می آید که در این شرایط استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی مانند اسید سالیسیلیک راهکاری برای جلوگیری از اثرات مخرب کم آبی و افزایش سازگاری گیاه می باشد. به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک تعدادی از گلهای بستری خانواده آفتابگردان شامل ابری (Ageratum houstonianum ‘Blue Danube’)، جعفری آفریقایی (erecta ‘Discovery Yellow’ Tagets)، جعفری فرانسوی ‘Hero Harmony’) patula Tagets)، آهار (Zinnia elegans ‘Lilliput rose’) و وصال (chinensi ‘Milady Mix’ Callistephus) تحت شرایط کم آبی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در محوطه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 انجام شد. فاکتور اصلی دو حجم آبیاری ( 100 و 50 درصد نیاز آبی)، فاکتور فرعی اسید سالیسیلیک (0 و 1 میلی مولار) بودند. ویژگی های مورفولوژیکی اندازه گیری شده (ارتفاع، سطح برگ، تعداد گل، وزن خشک گل، ریشه و اندام هوایی) و ویژگی های فیزیولوژیکی (کلروفیل های a، b و کل، کاروتنوئید، هدایت روزنه ای، محتوای نسبی آب برگ و نشت یونی) بودند. نتایج نشان داد کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط کم آبی به علت تفاوتهای مورفولوژیکی و ژنتیکی گلها بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی آنها اثرات یکسانی نداشت. در شرایط کم آبی کاربرد اسید سالیسیلیک موجب بیشترین بهبود صفات مذکور در آهار و جعفری آفریقایی گردید. کمترین اثر نیز در گیاه وصال مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آهار, ابری, جعفری آفریقایی, جعفری فرانسوی, وصال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062537,
author = {زرگریان, سیدمجید and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and بهرام سیاوش پور},
title = {اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {151--162},
numpages = {11},
keywords = {آهار، ابری، جعفری آفریقایی، جعفری فرانسوی، وصال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی
%A زرگریان, سیدمجید
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A بهرام سیاوش پور
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]