پژوهش های قرآنی, دوره (21), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (78-99)

عنوان : ( تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی )

نویسندگان: سید مجید ظهیری ممقانی , جهانگیر مسعودی , عباس جوارشکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متعلق عدالت در منظومه حکمت متعالیه امری واحد و یکپارچه است و حکمای متعالیه نگاهی سریانی به مفهوم دینی قسط و عدل دارند. این تقسیم که متعلق عدالت یا خداست یا انسان و در شکل انسانی آن یا اجتماعی است یا اقتصادی یا ... عدالت‌پژوهی در مقام کثرت است و کم‌تر به عدالت‌پژوهی در مقام وحدت توجه شده است. در حکمت متعالیه همه اقسام عدالت و متعلق آنها مرتبه‌ای و شانی از شوون الهی‌اند. جناب صدرالمتالهین شیرازی مراتب هستی را در حقیقتی واحد و تشکیکی می‌بیند و اگر عدالت در هستی‌شناسی وی جایگاهی دارد باید به عنوان حقیقتی متصل و ذومراتب بدان نگریست و در پرتو این نگاه وحدت‌گرایانه پشتوانه‌های محکم نظری برای عدالت‌پژوهی در مقام کثرت را فراهم نمود.

کلمات کلیدی

, عدالت, خدای عادل, انسان عادل, عدالت تشکیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062551,
author = {ظهیری ممقانی, سید مجید and مسعودی, جهانگیر and جوارشکیان, عباس},
title = {تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2017},
volume = {21},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-9815},
pages = {78--99},
numpages = {21},
keywords = {عدالت، خدای عادل، انسان عادل، عدالت تشکیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی
%A ظهیری ممقانی, سید مجید
%A مسعودی, جهانگیر
%A جوارشکیان, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2017

[Download]