علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (2), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (157-180)

عنوان : ( بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های کرتاسه زیرین در برش دیهوک واقع در جنوب شرق طبس 5 سنگ، سنگ آهک اربیتولین دار، سنگ آهک اائیدی، مارن و سنگ آهک ماسه ای تشکیل شده اند. مرز زیرین این نهشته ها با سنگ آهک های سازند اسفندیار به صورت گسله و مرز بالایی آن با کنگلومرای کرمان به صورت ناپیوستگی فرسایشی است.در این پژوهش تعداد 53 نمونه تحلیل شده و بر اساس پژوهش های فسیل شناسی تعداد چهار جنس و سه گونه اربیتولین به نام های Palorbitolina lenticularis, Preaorbitolina cormyi, Mesorbitolina texana, Orbitolina sp. و سه بیوزون Palorbitolina lenticularis Interval Zone, Preaorbitolina cormyi Total range Zone, Mesorbitolina texana Interval Zone شناسایی شده است. سن بخش کربناته این توالی با استناد به جنس و گونه ها و بیوزون های اربیتولینی شناسایی شده باره مین پسین تا آپتین پسین است. در این توالی تعداد 2 رخساره آواری متعلق به کمربند ساحلی اکسیدی شامل یک رخساره کنگلومرایی Gcm پرکننده کانال ساحلی و یک رخساره ماسه سنگی با بین لایه های گلسنگ متعلق به زیرمحیط دور از ساحل (offshore transition) و 92 رخساره کربناته از دریا به سمت خشکی شامل دو رخساره و پنج ریز رخساره اربیتولینی متعلق به دریای محدود شده تا دریای باز کم عمق، نه رخساره و دو ریز رخساره گرینستونی تا پکستونی متعلق به کمربند پشته ای و یک رخساره مارنی فاقد فسیل متعلق به پهنه جزر و مدی شناسایی شده است. این نهشته ها طی چهار سکانس رسوبی رده سوم راسب شده اند و در این سکانس ها هر دسته رخساره خود شامل چند پاراسکانس پیش روی و پس روی است. مرز بین سکانس ها با توجه به حضور فراوان اکسید های آهن در اطراف اربیتولین ها و دیگر آلوکم ها SB1? است. مرز سکانسی آغازین توالی با توجه به گسله بودن نامشخص و مرز پایانی توالی با توجه به شواهد خروج از آب SB1 و از نوع RSME است. با توجه به حضور فسیل های شاخص در سکانس ها، سکانس رسوبی اول )بخش کربناته( در باره مین پسین-آپتین پیشین، سکانس های رسوبی دوم و سوم در آپتین پیشین و سکانس رسوبی چهارم در آپتین پسین راسب شده است. تفسیر تغییرات سطح آب این نهشته ها در زمان رسوب گذاری با منحنی های جهانی تا حدودی مطابقت دارد و تفاوت های موجود ناشی از پیش روی و پس روی های متناوب به سبب تکتونیکی بودن منطقه است.

کلمات کلیدی

, اربیتولین, باره مین پسین تا آپتین پسین, چینه نگاری سکانسی, شرق ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062558,
author = {حسینی, سیدحسین and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {1686-8222},
pages = {157--180},
numpages = {23},
keywords = {اربیتولین; باره مین پسین تا آپتین پسین; چینه نگاری سکانسی; شرق ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک
%A حسینی, سیدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2017

[Download]