اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (55-79)

عنوان : ( بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , فرزانه نصیرزاده , مهدی وکیلیان آغوءی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت‌های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت‌ها طی سال‌های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت‌ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.

کلمات کلیدی

, رقابت در بازار محصول, کیفیت سود, شاخص لرنر تعدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062561,
author = {صالحی, مهدی and نصیرزاده, فرزانه and وکیلیان آغوءی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5524},
pages = {55--79},
numpages = {24},
keywords = {رقابت در بازار محصول; کیفیت سود; شاخص لرنر تعدیل شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A نصیرزاده, فرزانه
%A وکیلیان آغوءی, مهدی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2017

[Download]