اخلاق در علوم و فناوری, دوره (10), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (57-67)

عنوان : ( نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی رضایت شغلی معلمان )

نویسندگان: داوود رحمانی‌زاده , حسین جعفری ثانی , سارا داوود نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: با توجه به اینکه، تخطی از اصول و ارزش های انسانی و رواج رفتارهای غیراخلاقی در سازمان های آموزشی نیاز مبرم سازمان های مذکور به رعایت اخلاقیات را ضروری تر ساخته است، هدف مطالعه حاضر پیش بینی رضایت شغلی معلمان بر اساس ابعاد فضای اخلاقی سازمان بود. روش: روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه معلمان دبیرستان های شهر مشهد در سال تحصیلی 93-92 بودند که نمونه ای به تعداد 307 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین نواحی 7 گانه انتخاب و ابزارهای رضایت شغلی و فضای اخلاقی سازمانی را تکمیل کردند. داده های پژوهش با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و آزمون تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. یافته ها: از بین مؤلفه های ابعاد فضای اخلاقی سازمان، بیشترین میزان همبستگی رضایت شغلی با مولفه فضای اخلاقی مقررات سازمانی بود (r=0/43,p<0/001) و مؤلفه رضایت از سرپرست بیشترین میزان همبستگی را با رضایت شغلی داشت(r=0/41,p<0/001). 38 درصد واریانس رضایت شغلی معلمان از طریق ابعاد فضای اخلاقی سازمان قابل تبیین بود (β=0/43). تفاوت معناداری بین فضای اخلاقی (p<0/01) و رضایت شغلی معلمان (p<0/05) بر اساس سابقه تدریسشان وجود داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق، ترویج و مراعات ابعاد اخلاقی در سازمان آموزش و پرورش به جهت افزایش شغلی معلمان به مسئولین این سازمان پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, اخلاق, فضای اخلاقی سازمان, رضایت شغلی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062567,
author = {داوود رحمانی‌زاده and جعفری ثانی, حسین and سارا داوود نیا},
title = {نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی رضایت شغلی معلمان},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2015},
volume = {10},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-7634},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {اخلاق، فضای اخلاقی سازمان، رضایت شغلی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی رضایت شغلی معلمان
%A داوود رحمانی‌زاده
%A جعفری ثانی, حسین
%A سارا داوود نیا
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2015

[Download]