زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (9), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (335-356)

عنوان : ( تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مغناطیس سنجی در کانسار آهن آپاتیت دار ده زمان، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار ده زمان در جنوب غربی استان خراسان رضوی و در شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل واحدهای رسوبی- آتشفشانی دگرگون شده و توده های نفوذی گرانیتی به سن پرکامبرین فوقانی کامبرین زیرین می باشد. کانه زایی آهن آپاتیت دار به شکل رگه های مگنتیت± اسپکیولاریت در بخش مرکزی و مگنتیت- اسپکیولاریت در بخش شرقی در سنگ میزبان متاریولیت تا متاریوداسیت تشکیل شده است. کانیهای اولیه شامل مگنتیت، اسپکیولاریت، آپاتیت و جزیی کالکوپیریت و کانیهای ثانویه مالاکیت و هماتیت است. کلریتی-شدن، کربناتی شدن، سیلیسی شدن و بیوتیتی شدن مهمترین آلتراسیون های همراه با رگه ها هستند. عیار آهن بین 56 تا 67 درصد و مقدار FeO بین 29/0 تا 13/20 درصد متغیر است. مقدار FeO رابطه معکوس با مقدار اسپکیولاریت در کانسنگ دارد. همچنین مقادیر قابل توجه عناصر نادرخاکی بویژه عناصر LREE در کانسنگ دیده می شود، بطوریکه مقدار کل عناصر نادرخاکی عمدتا بیش از 100 گرم در تن بوده و به 4827 گرم در تن نیز می رسد. سنگ میزبان، کانی شناسی، ساخت و بافت، آلتراسیون و ژئوشیمی این بخش از کانسار ده زمان شبیه به ذخایر آهن نوع کایرونا است. اختلاف قابل توجه پذیرفتاری مغناطیسی رگه های آهن آپاتیت دار و سنگ میزبان آتشفشانی باعث شده است تا روش مغناطیس سنجی و تلفیق آن با داده های زمین شناسی و کانی سازی، بهترین روش برای اکتشاف آهن و عناصر نادرخاکی همراه با آن در منطقه باشد. تغییرات شدت کل میدان مغناطیسی در بخش مرکزی 8981 گاما و در بخش شرقی 15592 گاما است. نقشه RTP پنجره شرقی نشان دهنده وجود ناهنجاری با روند تقریبا شمالی- جنوبی است که گسترش عرضی آن در عمق به بیش از 200 متر می رسد. براساس نقشه های فراسو، عمق کانی سازی تا بیش از 50 متر ادامه دارد. در مرکز این زون به دلیل افزایش میزان اسپکیولاریت در رگه ها، ناهنجاری مغناطیسی پاسخ مناسبی ندارد. برپایه اطلاعات بدست آمده و شیب رگه ها در سطح تعداد 4 نقطه حفاری برای بخش شرقی پیشنهاد شد. ناهنجاری مغناطیسی در پنجره مرکزی دارای روند شرقی- غربی با عرض کم (حدود 25 متر) می باشد و انطباق خوبی با رخنمون های سطحی دارد. در بخش شرقی این محدوده عمق کانی سازی تا بیش از 50 متر ادامه دارد و عرض آن نیز گسترش می یابد. حرکت گسلهای راستگرد در قسمت میانی این منطقه باعث نبود کانه زایی و عدم پیوستگی ناهنجاری مغناطیسی شده است. برپایه نقشه های مغناطیسی و شیب رگه ها در سطح تعداد 2 نقطه حفاری برای بخش مرکزی پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, متاریولیت تا متاریوداسیت, اکسیدهای آهن, عناصر نادرخاکی, مغناطیس سنجی, آهن نوع کایرونا, ده زمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062571,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا and همام, سیدمسعود},
title = {تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مغناطیس سنجی در کانسار آهن آپاتیت دار ده زمان، استان خراسان رضوی},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-7306},
pages = {335--356},
numpages = {21},
keywords = {متاریولیت تا متاریوداسیت، اکسیدهای آهن، عناصر نادرخاکی، مغناطیس سنجی، آهن نوع کایرونا، ده زمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مغناطیس سنجی در کانسار آهن آپاتیت دار ده زمان، استان خراسان رضوی
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A همام, سیدمسعود
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2018

[Download]