میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (18-29)

عنوان : ( ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی )

نویسندگان: رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از روش مولکولی Real Time PCR برای اندازه گیری کپک رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی استفاده شد.به دلیل مشکلات روش شمارش کپک­ها به روش شماره نسبی کپک­ها از قبیل احتمال خطای آزمون کننده، دقت کم و عدم تکرار پذیری، تبیین یک روش استاندارد که بتواند با دقت و تکرار پذیری بالا تشخیص و شمارش کپک­ها را امکان پذیر سازد ضروری به نظر می­ رسد. روش مولکولی Real Time PCRمی ­تواند به عنوان یک روش مناسب برای شناسایی و اندازه­ گیری کمی دقیق کپک­ها مطرح باشد که بر مبنای اندازه ­گیری مطلق و نسبی ژن­های کپک­های موجود می­ باشد. نمونه های رب گوجه فرنگی با مقادیر مختلف اسپور کپک (101، 103 و 105) در هر گرم آلوده شد. پس از گرمخانه گذاری و رشد اسپور کپک و ایجاد میسیلیوم استخراج DNAاز هر نمونه با استفاده از روش السامرایی انجام شد. سپس با استفاده از واکنش PCRتعداد کپی DNAکپک با استفاده از شناساگر سایبرگرین و پرایمرهای مربوط به جنس رایزوپوس اوریزا تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار DNAکپک در نمونه های شاهد و تلقیح شده منحنی Real Time PCRدر مقادیر CTکمتری به فاز لگاریتمی وارد می شوند. ضریب همبستگی خطی منحنی استاندارد در آزمونPCR Real Time(943/0=R2)بود که نشان دهنده­ ی دقت تعیین کمی این آزمون می باشد. اختصاصی بودن واکنش با استفاده از منحنی ذوب پرایمرها تعیین شد و نشان داد که واکنش به طور کاملا اختصاصی انجام شده است

کلمات کلیدی

, کپک, مقدار کمی, سایبر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062577,
author = {رضا کاراژیان and حبیبی نجفی, محمدباقر and یاورمنش, مسعود and عدالتیان دوم, محمدرضا and حمید رضا پوریان فر},
title = {ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-3403},
pages = {18--29},
numpages = {11},
keywords = {کپک، مقدار کمی، سایبر گرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی
%A رضا کاراژیان
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یاورمنش, مسعود
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حمید رضا پوریان فر
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2017

[Download]