پژوهش های فرسایش محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (71-90)

عنوان : ( مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک )

نویسندگان: الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی در جهان است. پایداری ساختمان خاک به عنوان یک عنصر کلیدی سلامت خاک، یکی از عوامل اصلی در ارزیابی عملیات کنترل فرسایش خاک میباشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر سیستم کشت وتیور به عنوان یک ابزار بیومهندسی ارزنده و پلی اکریل آمید (PAM) بر شاخصهای پایداری خاکدانه و ساختمان خاک و شاخصهای فرسایش خاک در شرایط میدانی بر روی یک خاک لوم در شیب 5 درصد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار کشت گیاه وتیور (VP0)، کاربرد PAM در دو سطح 20 (P2) و 40 (P4) کیلوگرم در هکتار، کاربرد هم زمان وتیور و هر دو سطح PAM (VP2 و VP4)، و تیمار شاهد (P0) بود. شاخصهای پایداری شامل میانگین وزنی قطر خاکدانه در حالت مرطوب (MWDwet) و خشک (MWDdry)، پایداری خاکدانه (AS)، شاخص پایداری (SI)، و درصد تخریب خاکدانه ها (PAD) خاکدانه ها تعیین شد. بارش با شدت 30 میلیمتر در ساعت به مدت 30 دقیقه با استفاده از سامانه شبیه ساز باران اعمال شد و رواناب و رسوب تولید شده بارش جمعآوری گردید. نتایج نشان داد که وتیور و PAM شاخصهای پایداری؛ MWDwet، MWDdry، AS، SI را افزایش و PAD را کاهش دادند. البته تأثیر وتیور در افزایش شاخصهای پایداری بسیار بیشتر از PAM بود. همچنین وتیور و PAM شاخصهای فرسایش را کاهش دادند و کاهش فرسایش و رواناب و ضریب رواناب بیشتر تحت تأثیر وتیور بود. به طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش، کاربرد وتیور به عنوان یک روش بیومهندسی کم هزینه و بادوام جهت افزایش پایداری خاکدانه و ساختمان خاک، کاهش رواناب و هدررفت خاک در مناطق نیمه خشک مانند ایران پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, پایداری خاکدانه, حفاظت زیستی خاک, رواناب, هدررفت خاک, شبیه ساز باران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062579,
author = {امیری خبوشان, الهام and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and محمدرضا مصدقی},
title = {مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک},
journal = {پژوهش های فرسایش محیطی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۲۵۱-7812},
pages = {71--90},
numpages = {19},
keywords = {پایداری خاکدانه، حفاظت زیستی خاک، رواناب، هدررفت خاک، شبیه ساز باران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک
%A امیری خبوشان, الهام
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A محمدرضا مصدقی
%J پژوهش های فرسایش محیطی
%@ ۲۲۵۱-7812
%D 2016

[Download]